Snart hjem­me igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SYG­DOMS­FOR­LØ­BET

GODT NYT

18. FE­BRU­AR:

Car­sten Mo­gen­sen ram­mes før en kamp ved hold- EM i den rus­si­ske by Ka­zan af en an­euris­me­blød­ning i hjer­nen og bli­ver trans­por­te­ret til et lo­kalt sy­ge­hus, hvor han gen­nem­går en ræk­ke un­der­sø­gel­ser.

19. FE­BRU­AR:

Han over­flyt­tes til et ho­spi­tal med sær­lig ekspertise i hjer­ne­syg­dom­me. Ef­ter kon­sul­ta­tion med læ­ger i Dan­mark bli­ver det be­slut­tet, at han sam­me dag skal gen­nem­gå et kirur­gisk ind­greb.

Kæ­re­sten Mie Skov for­tæl­ler i in­ter­view i BT, at hun ik­ke rej­ser hjem fra Ka­zan uden Car­sten Mo­gen­sen.

Finn Trærup- Han­sen for­tæl­ler, at man for­ven­ter, at Car­sten Mo­gen­sen er til­ba­ge i Dan­mark in­den ugens ud­gang.

26. FE­BRU­AR:

2. MARTS:

er til­ba­ge i Dan­mark in­den ugens ud­gang.

» Vi for­ven­ter, at han er hjem­me i lø­bet af de næ­ste tre- fi­re da­ge. Der er dog tre ting, der skal væ­re på plads, for at han kan bli­ve trans­por­te­ret i fly. Man skal sik­re sig, at blod­kar­re­ne ik­ke træk­ker sig sam­men, at der ik­ke er et for højt tryk i hans hjer­ne, og at der ik­ke er en in­fek­tion i sår­et, « si­ger Finn Trærup- Han­sen. Kom­mu­ni­ke­rer fint » Han kom­mu­ni­ke­rer fint. Men han er søv­nig. Der er in­gen me­di­cin­ske fa­re­sig­na­ler. Det, der har væ­ret hans ud­for­dring, har væ­ret at få mad og drik­ke og at kom­me op at stå. Det er en sej om­gang, han har væ­ret igen­nem. Så det ta­ger tid at kom­me oven­på igen. Han har in­gen syn­li­ge lam­mel­ser, men han er ik­ke, som han var, før det ske­te. Tin­ge­ne går lang­som­me­re. Ek­sem­pel­vis ta- ger det tid at ta­ge tøj på. Men han kan sag­tens ta­le med os, og vi kan sag­tens drøf­te for­skel­li­ge ting med ham, « si­ger Finn Trærup- Han­sen.

Un­der sin ind­læg­gel­se har Car­sten Mo­gen­sen væ­ret om­gi­vet af sin kæ­re­ste Mie Skov, søn­nen Benja­min, mor­fa­de­ren Per Mo­gen­sen, Mie Sko­vs sø­ster, Tri­ne Mal­ling, og Team Dan­marks fy­si­o­te­ra­pe­ut Mar­le­ne Vester­gaard.

» De har delt be­sø­ge­ne hos ham Han kom­mu­ni­ke­rer fint. Men han er søv­nig. Der er in­gen me­di­cin­ske fa­re­sig­na­ler på ene­stu­en mel­lem sig, « si­ger Finn Trærup- Han­sen.

At hjem­rej­sen så småt nær­mer sig, un­der­stre­ges af, at Car­sten Mo­gen­sens og Mie Sko­vs søn man­dag mor­gen fløj fra Ka­zan til Dan­mark un­der ledsa­gel­se af Finn TrærupHan­sen og en af Mie Sko­vs ve­nin­der. En snak med dan­ske læ­ger Team Dan­marks fy­si­o­te­ra­pe­ut Mar­le­ne Vester­gaard be­kræf­ter Finn Trærup- Han­sens ud­ta­lel­se.

» Der er hel­breds­mæs­si­ge frem­skridt, og det er kor­rekt, at der ar­bej­des på at få ham hjem. Men hvor­når, han helt præ­cist er til­ba­ge i Dan­mark, er ude af vo­res hæn­der. Det af­hæn­ger af, hvor­når SOS har et fly til rå­dig­hed, « si­ger Mar­le­ne Vester­gaard, der hel­ler ik­ke tør ud­ta­le sig om, hvor­vidt Car­sten Mo­gen­sen kom­mer til at spil­le bad­min­ton på eli­te­ni­veau igen.

» Jeg har indtil vi­de­re kun kom­mu­ni­ke­ret med rus­si­ske læ­ger. Før jeg kom­mer med en vur­de­ring, vil jeg godt li­ge ha­ve en snak om hans til­stand med dan­ske læ­ger. Men vi skal væ­re gla­de for, at Car­sten har det godt, « si­ger Mar­le­ne Vester­gaard i te­le­fo­nen fra Rusland.

Finn Trærup- Han­sen øn­sker hel­ler ik­ke at kom­me med no­get bud på, om Car­sten Mo­gen­sen kom­mer til at spil­le bad­min­ton på top­plan igen.

» Det tror jeg hel­ler ik­ke, at der er nog­le læ­ger, der tør. Om der bli­ver mén, må ti­den vi­se. Det vil ude­luk­ken­de væ­re spe­ku­la­tio­ner, og det nyt­ter ik­ke no­get, « si­ger Finn Trærup- Han­sen.

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Car­sten Mo­gen­sens kæ­re­ste, Mie Skov, og double­mak­ke­ren Mat­hi­as Boe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.