Dan­sker­ne lå til se­mi­fi­na­le, men mang­le­de li­ge lidt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FAR­VEL TIL GUL­DET

en lidt bed­re tid, men der var nog­le ting, der gjor­de, at vi tror på, at det kan gå os bed­re tors­dag ( i dag, red.), « vur­de­re­de Lars Bonde, sport­s­chef i Dan­marks Cyk­le Uni­on, ef­ter­føl­gen­de over for BT.

Det dan­ske hold kom godt nok un­der de magi­ske fi­re mi­nut­ter med ti­den 3.59,196, men det gjor­de fi­re an­dre na­tio­ner og­så. Og de rød­hvi­de end­te med at væ­re knap fi­re se­kun­der ef­ter hur­tig­ste na­tion, hjem­me­ba­ne­fa­vo­rit­ten Stor­bri­tan­ni­en – an­ført af ver­dens­stjer­nen og tid­li­ge­re Tour de Fran­ce- vin­der, Bradley Wig­gins. Mad­sen måt­te slip­pe Læn­ge så det el­lers godt ud for de rød­hvi­de. Sendt ud som fjer­desid­ste na­tion var Dan­mark hur­ti­ge­re end al­le an­dre ef­ter bå­de 2.000 me­ter og 3.000 me­ter.

Men så måt­te Fre­de­rik Ro­den­berg Mad­sen slip­pe med 1.000 me­ter til­ba­ge – og så kun­ne de re­ste­ren­de tre ik­ke hol­de sig for­an den ita­li­en­ske tid.

Og umid­del­bart ef­ter su­se­de Stor­bri­tan­ni­en, Au­stra­li­en og New Zea- land ind som hen­holds­vis nye num­mer et, to og tre.

At Dan­mark trods fem­te­plad­sen i kva­li­fi­ka­tio­nen sta­dig kan sik­re sig bron­ze­me­dal­jer, skyl­des et sin­drigt sy­stem, der skal sik­re, at flest mu­li­ge na­tio­ner sta­dig skal ha­ve no­get at kø­re for på fi­na­le­da­gen.

Her går vin­der­ne af se­mi­fi­na­ler­ne ( Stor­bri­tan­ni­en- Ita­li­en og Au­stra­li­en- New Ze­aland) i fi­na­len, mens ta­ber­ne går vi­de­re til bron­ze­slut­spil­let. Her har num­mer fe­mot­te ( Dan­mark, Tys­kland, Rusland og Hol­land) si­de­lø­ben­de for­søgt at sen­de hin­an­den ud i jag­ten på de ne­der­ste plad­ser på po­di­et.

» Mål­sæt­nin­gen er, at vi skal ha­ve me­dal­jer, og det er sta­dig­væk in­den for ræk­ke­vid­de, men vi læg­ger hel­ler ik­ke skjul på, at vi ger­ne vil­le ha­ve væ­ret tæt­te­re på Ita­li­en og New Ze­aland, « sag­de Lars Bonde.

Dan­mark hav­de i gårs­da­gens kva­li­fi­ka­tion li­ge un­der halvan­det se­kund op til Ita­li­en og knap to se­kun­der op til newze­alæn­der­ne. Der mang­le­de li­ge lidt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.