Brø­let Voldtægtsof­re står frem på stri­be

BT - - NYHEDER -

AN­MEL­DEL­SER kun­ne ha­ve hjul­pet Ci­ci­lie Holm vi­de­re i li­vet.

Eft er at Ci­ci­lie Holm stod frem i BT og for­tal­te sin hi­sto­rie og si­den lag­de ar­tik­len op på sin Fa­ce­book- pro­fi l, er hun ble­vet kon­tak­tet af stri­be­vis af kvin­der, som står i sam­me si­tu­a­tion som hen­de. Pro­ble­mer med po­li­ti­et » Jeg har få­et 45- 50 be­ske­der fra per­so­ner, som og­så er ble­vet vold­ta­get, og som står i den sam­me si­tu­a­tion som jeg, hvor de ik­ke kan få er­stat­ning på grund af for sen an­mel­del­se. Fle­re af de per­so­ner, som har skre­vet til mig, an­meld­te det for sent, og så har de måt­tet op­gi­ve at få er­stat­ning, « si­ger Ci­ci­lie Holm og ud­dy­ber:

» Der er og­så an­dre, som er ble­vet vold­ta­get af de­res kæ­re­ste el­ler eks­kæ­re­ste, og så vil­le po­li­ti­et ik­ke gø­re no­get. Langt de fl este af dem, der har skre­vet til mig, har haft pro­ble­mer med po­li­ti­et. En­ten er de­res an­mel­del­se ble­vet re­gi­stre­ret for sent, el­ler og­så har po­li­ti­et ik­ke tro­et på dem, når de vil­le an­mel­de voldtæg­ten, « for­kla­rer Ci­ci­lie Holm.

» Det er tragisk, at så man­ge er i sam­me si­tu­a­tion som jeg. Og det vi­ser, at der helt åben­lyst er no­get galt med vo­res sy­stem, « si­ger hun. Det er tragisk, at så man­ge er i sam­me si­tu­a­tion som jeg Ci­ci­lie Holm

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.