Tro­els Lunds sø­fo

BT - - NYHEDER -

KY­STER

» Jeg kan i hvert fald kon­sta­te­re, at dét, der bli­ver eft er­s­purgt, er nog­le nye og me­re mo­der­ne fa­ci­li­te­ter, « lød det fra mi­ni­ste­ren. Mi­ni­ste­rens svar kom eft er, at fl ere for­ske­re i BT i går kri­ti­se­re­de re­ge­rin­gen for at ud­pe­ge fl ere pro­jek­ter med spek­taku­læ­re ba­de­lan­de blandt ti for­søgs­pro­jek­ter, som helt ek­stra­or­di­nært får lov at lig­ge helt ned til ky­sten. Der er nem­lig iføl­ge for­sker­ne in­gen mar­keds­un­der­sø­gel­ser, der vi­ser, at turi­ster­ne eft er­spør­ger ba­de­lan­de. Turi­ster­ne vil ha­ve den frie na­tur Pro­fes­sor og cen­ter­le­der ved Cen­ter for Land­di­strikt­s­forsk­ning ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet An­ne- Met­te Hja­la­ger me­ner, at mi­ni­ste­ren er på gla­tis.

» In­gen ana­ly­ser bak­ker op om, at nye ba­de­lan­de el­ler fe­ri­e­cen­tre er vej­en frem til at skaff e fl ere turi­ster. Tværtimod kom­mer ty­sker­ne især på grund af den frie na­tur langs kyster­ne, « si­ger pro­fes­soren.

Iføl­ge Er­hvervs- og Vækst­mi­ni­ste­ri­et er der ik­ke an­det ma­te­ri­a­le end den nævn­te ana­ly­se bag god­ken­del­sen af de ti pro­jek­ter til en vær­di af fi re mil­li­ar­der.

» Mi­ni­ste­ri­et har ik­ke ud­vik­let de­ci­de­re­de på de en­kel­te pro­jek­ter, og det er hel­ler ik­ke mi­ni­ste­ri­ets op­ga­ve, men no­get, som fal­der un­der de en­kel­te kom­mu­ner og in­ve­sto­rer, « skri­ver mi­ni­ste­ri­ets pres­se­tje­ne­ste.

An­ne- Met­te Hja­la­ger hen­vi­ser li­ge­le­des til en un­der­sø­gel­se fra SFISur­vey fra ok­to­ber 2014, hvor uden­land­ske turi­ster på 31 for­skel­li­ge dan­ske desti­na­tio­ner blev spurgt om de­res til­freds­hed. Un­der­sø­gel- sen vi­ser, at 96 pro­cent af al­le kyst­turi­ster gi­ver ud­tryk for, at de er ’ me­get til­fred­se’ el­ler ’ til­fred­se’ med de­res op­hold ved en af de dan­ske ky­ster.

Turi­ster­ne glæ­der sig især over go­de om­gi­vel­ser i form af strand, kyst og na­tur, men sav­ner by­mil­jø­er, op­le­vel­ses­til­bud samt kva­li­tet, der mat­cher det hø­je dan­ske pris­ni­veau. Øn­sker ik­ke ba­de­lan­de » Ana­ly­sen vi­ser, at det er na­tu­ren, som turi­ster­ne kom­mer eft er. Hvis de øn­sker for­bed­rin­ger, er det ople­vel­ser­ne in­de i by­er­ne. Jeg kan ba­re kon­sta­te­re, at de stør­ste pro­jek­ter, som fe­ri­e­par­ken med ba­de­land i Søn­der­vig og fe­ri­e­cen­tret på Als lig­ger uden for by­er­ne og der­for slet ik­ke lig­ger in­den for det, som turi­ster­ne selv eft er­spør­ger, « si­ger An­ne- Met­te Hja­la­ger og til­fø­jer, at nog­le af pro­jek­ter­ne ar­bej­der med at for­bed­re og ud­vik­le by­mil­jø­er­ne, og hun kun­ne godt øn­ske, at fl ere kom­mu­ner – bå­de pro­jekt­kom­mu­ner­ne og an­dre – var langt me­re frem­me i sko­e­ne på det­te om­rå­de. Grun­digt for­ar­bej­de mang­ler Pro­fes­sor i turis­me fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet Jan­ne Li­burd kri­ti­se­re­de i går og­så re­ge­rin­gen for ik­ke at ha­ve la­vet et grun­digt for­ar­bej­de.

» Re­ge­rin­gen har ik­ke la­vet et grun­digt for­ar­bej­de el­ler mar­keds­un­der­sø­gel­ser, der vi­ser, at der er eft er­spørgsel på li­ge net­op det her pro­dukt ( ba­de­land, red.). Så vi ri­si­ke­rer en si­tu­a­tion om må­ske al­le­re­de tre el­ler fem år, hvor vi står med nog­le halv­tom­me mar­kan­te byg­nin­ger i vo­res smuk­ke ky­st­om­rå­der, for­di der ik­ke er be­læg­ning, « si­ger Jan­ne Li­burd.

BT har for­gæ­ves for­søgt at kon­tak­te Tro­els Lund Poul­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.