Vre­de po­li­ti­ke­re kræ­ver svar fra mi­ni­ste­ren

BT - - NYHEDER -

Re­ge­rin­gen bli­ver nu ik­ke ale­ne be­skyldt for at gam­b­le med Dan­marks uspo­le­re­de og frie na­tur, men og­så for at gå i en stik mod­sat ret­ning af, hvad turi­ster­ne rent fak­tisk eft er­spør­ger. » Det er i for­vej­en ka­ta­stro­falt, at man vil øde­læg­ge no­get af den ene­ste uspo­le­re­de na­tur, vi har til­ba­ge i Dan­mark, ved at be­gyn­de at byg­ge ved kyster­ne. At man så oven i kø­bet byg­ger det på usik­re be­reg­nin­ger og stik imod det, som turi­ster­ne eft er­spør­ger, gør si­tu­a­tio­nen end­nu me­re ka­ta­stro­fal og ulyk­ke­lig, « si­ger En­heds­li­stens kli­ma­ord­fø­rer Maria Re­u­mert Gjer­ding. SFs for­mand Pia Ol­sen Dyhr si­ger: » Kyster­ne er det, som gør Dan­mark unikt, og det er turi­ster­ne eni­ge i. De er vo­res Grand Ca­ny­on. Tro­els Lund Poul­sens kamp mod kyster­ne kan en­de med at smadre det grund­lag, som turi­ster kom­mer til Dan­mark på. «

Kri­tik­ken kom­mer eft er, at BT i går kun­ne for­tæl­le, at fl ere af de for­søgs­pro­jek­ter ved de dan­ske ky­ster, som re­ge­rin­gen har god­kendt, vil for­sø­ge at lok­ke turi­ster med ba­de­lan­de, selv­om det iføl­ge for­ske­re slet ik­ke er, hvad turi­ster­ne eft er­spør­ger.

I dag kan BT for­tæl­le, at den turi­st­a­na­ly­se, som re­ge­rin­gen selv re­fe­re­rer til, vi­ser, at bå­de uden­land­ske og dan­ske kyst- og na­tur­turi­ster fak­tisk væl­ger Dan­mark på grund af stran­de­ne, kyster­ne og ha­vet. Ik­ke ba­de­lan­de. Kræ­ver en for­kla­ring Maria Re­u­mert Gjer­ding og Pia Ol­sen Dyhr kræ­ver nu en for­kla­ring fra re­ge­rin­gen:

» Vi vil spør­ge re­ge­rin­gen ind til for­ud­sæt­nin­ger­ne for de her be­reg­nin­ger, og hvis det vi­ser sig, at re­ge­rin­gen ik­ke har fo­re­ta­get grun­di­ge ana­ly­ser af pro­jek­ter­nes po­ten­ti­a­le, så me­ner jeg, at he­le grund­la­get for for­søgs­pro­jek­ter­ne skri­der. Vi øn­sker fra En­heds­li­sten at få stop­pet det her og som mini­mum sik­re, at der ik­ke kom­mer fl ere for­søgs­pro­jek­ter. «

Pia Ol­sen Dyhr vil hi­ve mi­ni­ste­ren i fol­ke­tings­sa­len og få ham til at do­ku­men­te­re, at me­re byg­ge­ri langs kyster­ne vil lok­ke kyst­turi­ster til Dan­mark. Det har han end­nu ik­ke kun­net gø­re.

» Ven­stre- re­ge­rin­gen har øde­lagt enormt me­get på kort tid. Den har skabt stør­re ulig­hed og er i færd med at smadre alt det grøn­ne ar­bej­de, som SF har kæm­pet for i over 30 år. Jeg vil gø­re alt, hvad jeg kan, for at stop­pe, at de og­så øde­læg­ger vo­res ky­ster og vo­res turist­grund­lag. « ’ Re­ak­tio­nært slud­der’ Tro­els Lund Poul­sen kan glæ­de sig over op­bak­ning fra Li­be­ral Al­li­an­ce: » Det, for­sker­ne si­ger, er no­get re­ak­tio­nært slud­der. Hvis man hav­de spurgt for­ske­re i 1920er­ne, om der var stor eft er­spørgsel eft er pla­stic byg­ge­klod­ser på den jy­ske he­de, hav­de sva­ret med ga­ran­ti væ­ret nej. Og se nu Le­go i dag! Jeg har man­ge års er­fa­ring fra dansk turis­me, og bå­de for­ske­re og po­li­ti­ke­re sky­der alt for oft e for­bi, når de gæt­ter på, hvad der vir­ker ude i vir­ke­lig­he­den, « si­ger turis­me­ord­fø­rer Chri­sti­na Egelund, som er me­de­jer af Jam­bo Fe­ri­e­park i Nord­jyl­land

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.