Rig­mand knal­det for van­vids­kør­sel

BT - - NYHEDER -

med sin far, Tro­els Holch Povls­en, ejer Be­st­sel­ler- kon­cer­nen, ik­ke ba­re bragt sit eget, men og­så an­dres liv i fa­re.

Met­te Fyn­bo, for­mand for Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen for vejtra­fi ku­lyk­ker, øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig om den kon­kre­te sag, men for­kla­rer, at der er en sam­men­hæng mel­lem fart og ri­si­ko­en for, at det går gru­e­ligt galt:

» Ha­va­ri­kom­mis­sio­nens un­der­sø­gel­ser af ca 300 al­vor­li­ge ulyk­ker vi­ser, at ha­stig­he­den er år­sa­gen til to ud af fem ulyk­ker. Og i hver 10. ulyk­ke er per­sonska­der­ne ble­vet for­vær­ret, for­di der er ble­vet kørt for hur­tigt, « si­ger hun.

Met­te Fyn­bo op­ly­ser vi­de­re, at ‘ i over halv­de­len af de al­vor­li­ge tra­fi ku­lyk­ker, som Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen dyb­de­a­na­ly­se­rer, er ha­stig­he­den med­vir­ken­de til, at ulyk­ken sker, el­ler at per­sonska­der­ne bli­ver for­vær­ret.’

Al­vor­li­ge ulyk­ker

» Helt ge­ne­relt kan jeg si­ge, at hø­je ha­stig­he­der kan væ­re af­gø­ren­de for om ulyk­ker sker – og hvor al­vor­li­ge de er. Og ik­ke kun for bi­li­sten, der kø­rer for hur­tigt. Det kan for an­dre tra­fi kan­ter væ­re me­get svært at vur­de­re, hvor­når man kan kø­re ud el­ler skift e spor, hvis en bi­list kø­rer me­get hur­tigt. Det bli­ver sim­pelt­hen svæ­re­re at afk ode tra­fi kken, når der er en, som kø­rer me­get hur­tigt, « si­ger Met­te Fyn­bo.

Står det til an­kla­ge­ren i sa­gen, der snart kom­mer for ret­ten i Aar­hus, skal den bilg­la­de An­ders Holch Povls­en indstil­le sig på ik­ke at kun­ne drø­ne rundt bag rat­tet i en bil på de dan­ske ve­je li­ge fo­re­lø­big.

Iføl­ge an­kla­ge­skrift et kræ­ver an­kla­ge­ren, at han får en bø­de på 8.000 kr. li­ge­som han og­så står til at mi­ste sit kø­re­kort. An­kla­ge­ren har nem­lig ned­lagt på­stand om en be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet i et år.

Hvis An­ders Holch Povls­en får fra­kendt kø­re­kor­tet, vil han, iføl­ge FDM, skul­le op til en kon­trol­le­ren­de kø­re­prø­ve, før han eft er et år at­ter vil kun­ne sæt­te sig ind bag rat­tet i en bil.

Det var i går ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra An­ders Holch Povls­en. Best­sel­lers CSR- og kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør, Mo­gens Wer­ge, op­ly­ser til BT, at An­ders Holch Povls­en ik­ke har no­gen kom­men­ta­rer, da ’ det er en pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.