Den sky mil­li­ar­dær

BT - - NYHEDER -

HOLCH- IM­PE­RI­ET Det er ord som ‘ sky’ og ‘ til­ba­ge­hol­den­de’, der klæ­ber til rig­man­den An­ders Holch Povls­en, som nu er kom­met i me­di­er­nes sø­ge­lys for sin hang til fart. Han er kendt og har kon­ge­li­ge ven­ner, men det er de fær­re­ste, der rig­tig ken­der ham. Og det har han det – må

VILD BIL

’ Træd på spe­e­de­ren og på kun 3,0 se­kun­der er Mo­del S op­pe på 100 km/ t, uden tø­ven og uden en drå­be ben­zin.’

Så­dan ly­der det på Teslas dan­ske hjem­mesi­de om mo­del­len S, som rig­man­den An­ders Holch Povls­en kør­te van­vids­kør­sel i.

Og det er en gan­ske sær­lig bil, me­ner mo­torjour­na­list og in­de­ha­ver af kuff er­tog­ko­e­re­hand­sker. dk, Hen­rik Dre­beldt, der selv har sid­det bag rat­tet i en Tesla mo­del S. man for­stå – bedst med. For selv om An­ders Holch Povls­en er rig og le­ver et liv, som de fl este drøm­mer om, så ta­ler han yderst sjæl­dent om det.

An­ders Holch Povls­en bor på Con­stan­tins­borg Gods, lidt uden for Aar­hus. Han er gift med An­ne Holch Povls­en og far til døtre­ne Al­ma, Ag­nes og Astrid. ’ Lig­ner en sød trold’ I fe­bru­ar fi k off ent­lig­he­den et lil­le ind­blik i, hvor­dan han er bag fa­ca­den, da en af hans me­d­ar­bej­de­re i Be­st­sel­ler gen­nem 10 år løft ede lidt af slø­ret:

» Han lig­ner en sød og sym­pa­tisk trold. Det er han og­så lidt i vir­ke­lig-

» Den er van­vit­tig hurtig. Det er Teslas top­mo­del, og det er ble­vet en dar­ling blandt folk med pen­ge, for­di du kan kø­re så hur­tigt som na­bo­en kan i sin Pors­che 911, men sam­ti­dig har den ka­rak­ter af, at du red­der ver­den, « si­ger han.

Hen­rik Dre­boldt for­kla­rer, at det er be­græn­set, hvor langt man kø­re med den ha­stig­hed, som An­ders Holch Povls­en blev ta­get med, for­di ‘ den bru­ger så me­get strøm, når man kø­rer så hur­tigt.’ » Man bli­ver nok al­drig træt af at kø­re den, for­di den er så fa­sci­ne­re­de. Når det er sagt, så er det og­så en he­den. Selv­føl­ge­lig får vi be­sked på at ryd­de op på skri­ve­bor­de­ne, når An­ders er på vej, men in­gen fryg­ter ham, for han hyg­ge­snak­ker med al­le, bæ­rer ik­ke nag, og han er helt ne­de på jor­den, « si­ger den kvin­de­li­ge me­d­ar­bej­der til Ek­stra Bla­det.

An­ders Holch Povls­en, der er ud­dan­net in­den for business ad­mi­ni­stra­tion og køb­mand­skab, over­tog i 2000 – 28 år gam­mel – an­sva­ret for Be­st­sel­ler, grund­lagt af hans far i 1976, der har me­re end 15.000 an­sat­te og står bag tøj­mær­ker som Ja­ck & Jo­nes, Vila og Vero Mo­da.

For­fat­te­ren Sø­ren Jakob­sen, der sid­ste år skrev bo­gen ’ Ar­vin­ger­ne: Le­go, Ec­co og Be­st­sel­ler og de nye tung, ame­ri­kansk bil, og jeg sy­nes ik­ke, at den er så vel­pro­du­ce­ret som en tysk luksus­bil, « si­ger Hen­rik Dre­boldt. mil­li­ar­dæ­rer’ har fulgt An­ders Holch Povls­en gen­nem 16 år og har og­så få­et et ind­tryk af ham som en me­get til­ba­ge­hol­den­de per­son, hvis ven­ner bl. a. tæl­ler pro­mi­nen­te per­so­ner som prins Jo­a­chim og Le­go­ar­vin­gen An­ders Kirk Jo­han­sen. Jordop­køb i Skot­land Når An­ders Holch Povls­en en sjæl­den gang gi­ver in­ter­view, hand­ler det som re­gel om Be­st­sel­ler el­ler om nog­le af hans op­sigtsvæk­ken­de hob­by­er. Ek­sem­pel­vis er han, har han selv for­kla­ret, in­ter­es­se­ret i jagt, na­tur, mo­tor­sport, ar­ki­tek­tur og har op­købt sto­re jord­a­re­a­ler i bå­de Dan­mark og ud­lan­det.

BØ­DER Fartbø­der bør væ­re ind­tægts­re­gu­le­ret, så fart­g­la­de rig­mænd og­så for al­vor mær­ker på pen­ge­pun­gen, at de har kørt for stærkt. Så­dan ly­der det fra SFs trans­port­ord­fø­rer, Kar­sten Hønge. Sid­ste år stil­le­de SF for­slag om net­op det, men for­sla­get blev ik­ke ved­ta­get i Fol­ke­tin­get. Men de­bat­ten er ble­vet ak­tu­el igen, eft er mil­li­ar­dæ­ren An­ders Holch Povls­en – iføl­ge an­kla­ge­skrift et – ri­si­ke­rer at skul­le be­ta­le en bø­de på 8.000 kr. eft er han sid­ste som­mer blev knal­det med 212 km/ t på E- 45- mo­tor­vej­en ved He­den­sted. An­ders Holch Povls­en, der går for at væ­re Dan­marks næ­stri­ge­ste mand, an­slås at væ­re god for 36,7 mia. kr.

Iføl­ge Kar­sten Hønge, der ik­ke vil ud­ta­le sig om den kon­kre­te sag, er de ‘ bø­de­sat­ser vi har i dag man­ge gan­ge re­ne sym­bol­be­løb.’ » På an­dre om­rå­der har vi ind­tægts­re­gu­le­ring, for­di det skal ram­me

Til­ba­ge i 2012 op­køb­te han me­re end 500 kva­drat­ki­lo­me­ter jord i det skot­ske højland, hvil­ket iføl­ge Daily Express gør ham til den næst­stør­ste pri­va­te jor­de­jer i Stor­bri­tan­ni­en li­ge eft er prins Char­les. Det mas­si­ve op­køb fi k blandt an­det na­tio­na­li­sti­ske rø­ster til at pro­teste­re, og i et sjæl­dent in­ter­view til BT sva­re­de An­ders Holch Povls­en så­le­des:

» Det er selv­føl­ge­lig rig­tigt, at der er no­get na­tio­na­lis­me, og i den sam­men­hæng kan det væ­re uklogt at stik­ke næ­sen for langt frem. Hel­dig­vis er vi ik­ke nog­le ty­per, der fø­rer os sinds­sygt me­get frem, så for os har det ik­ke væ­ret van­ske­ligt at for­hol­de sig yd­mygt og respekt­fuldt. « med sam­me vægt. Det skal vir­ke af­skræk­ken­de, og det gør de bø­de­stør­rel­ser, vi har i dag ik­ke på folk, som tje­ner rig­tig godt, « si­ger Kar­sten Hønge.

I lan­de som Sve­ri­ge og Fin­land er bø­der re­gu­le­ret eft er ind­komst på fl ere om­rå­der end i Dan­mark. I 2004 fi k en fi nne så­le­des en ind­tægts­re­gu­le­ret fartbø­de på ca. 1,2 mio. kr. for­di han hav­de kørt alt for stærkt igen­nem Hels­inki. På an­dre om­rå­der har vi ind­tægts­re­gu­le­ring, for­di det skal ram­me med sam­me vægt. Det skal vir­ke af­skræk­ken­de, og det gør de bø­de­stør­rel­ser, vi har i dag ik­ke på folk, som tje­ner rig­tig godt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.