Slut med let spil for vå­ben­ty­ve

BT - - NYHEDER -

SIK­KER­HED langt­fra er ene­ste gang, at et dø­de­ligt vå­ben fra hjem­me­vær­net er endt i de for­ker­te hæn­der.

Så­le­des kun­ne BT for­tæl­le, at der var ble­vet stjå­let ni vå­ben på tre år fra hjem­me­værns­fri­vil­li­ge, og at det i fle­re til­fæl­de kun­ne la­de sig gø­re, for­di der var slø­set med sik­ker­he­den.

Men nu skal det væ­re slut med, at po­ten­ti­el­le ter­r­o­ri­ster og an­dre kri­mi­nel­le stjæ­ler hjem­me­værns­vå­ben til de­res fore­ha­ven­de. Pen­ge til nyt ud­styr Kred­sen af par­ti­er bag for­svars­for­li­get er nem­lig eni­ge om, at der skal fri­gi­ves pen­ge, som skal bru­ges til bed­re vå­ben­ska­be til de vå­ben, der op­be­va­res hjem­me hos hjem­me­værns­fol­ke­ne.

Våb­ne­ne skal nem­lig be­skyt­tes mod ty­ve­ri.

» Det bli­ver nu mu­ligt at in­ve­ste­re i vå­ben­ska­be med or­dent­lig ho­ved­lås, så de af hjem­me­vær­nets vå­ben, der bli­ver op­be­va­ret hjem­me, vil væ­re or­dent­lig sik­ret. Der­med for­svin­der de ik­ke, hvis der er ind­brud, « si­ger for­svars­mi­ni­ster Pe­ter Chri­sten­sen til Ritzau.

Og hand­ling har væ­ret nød­ven­dig. BT kun­ne i april sid­ste år bl. a. be­skri­ve en epi­so­de fra Fyn i 2013, hvor en rif­fel blev stjå­let, for­di den hjem­me­værns­fri­vil­li­ge var ude at rej­se og hav­de ef­ter­ladt nøg­len til vå­ben­ska­bet i hu­set.

Og i en an­den sag fra novem­ber 2014 var den hjem­me­værns­fri­vil­li­ge li­ge flyt­tet, hvor­for han ik­ke hav­de sat vå­ben­ska­bet fast på væg­gen. Der­for kun­ne ind­brud­sty­ve­ne ta­ge ska­bet med ‘ ef­ter at ha­ve ro­det no­get tøj igen­nem’, som det blev for­mu­le­ret i den ef­ter­føl­gen­de rap­port. Min­dre ad­mi­ni­stra­tion Pen­ge­ne til bed­re vå­ben­ska­be fin­des bl. a. ved, at der bli­ver skå­ret i den ad­mi­ni­stra­ti­ve del af hjem­me­vær- net. An­tal­let af så­kald­te to­tal­for­svars­re­gio­ner skæ­res ned fra tre til to, hvil­ket be­ty­der en be­spa­rel­se på 93 stil­lin­ger. Det be­ty­der dog ik­ke, at dan­sker­ne får et min­dre for­svar, si­ger for­svars­mi­ni­ste­ren:

» To­tal­for­svars­re­gio­ner­ne er den ad­mi­ni­stra­ti­ve del af hjem­me­vær­net. Det er den ik­ke- fri­vil­li­ge del af hjem­me­vær­net, som bli­ver ef­fek­ti­vi­se­ret. Det be­ty­der om­vendt, at vi får mu­lig­hed for at in­ve­ste­re i ma­te­ri­el til de fri­vil­li­ge. Det er de fri­vil­li­ge, som dan­sker­ne mø­der, og som er hjem­me­vær­nets syn­li­ge an­sigt, « si­ger Pe­ter Chri­sten­sen til Ritzau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.