Sad­dams dæm­ning er ved at bri­ste

BT - - NYHEDER - GRAFIK: Fa­ger­heim/ Fo­to: Reu­ters/ Kil­de: Grap­hic News

Dæm­nin­gen for­sy­ner 1,7 mio. men­ne­sker med elek­tri­ci­tet og lig­ger i det nord­li­ge Irak ved den 482 ki­lo­me­ter lan­ge flod Ti­gris. Op­ført: 1980- 1984 Læng­de: 3,4 ki­lo­me­ter Høj­de: 113 me­ter Ka­pa­ci­tet: 1,052 MW

KA­TA­STRO­FE TRU­ER I Irak er den 113 me­ter hø­je og 3,4 ki­lo­me­ter lan­ge Mo­sul­dæm­nings til­stand så kri­tisk, at op mod 1,47 mil­li­on men­ne­sker skal væ­re klar til evakuering. Det skri­ver BBC, ef­ter at den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de i Irak har of­fent­lig­gjort, hvor usta­bil dæm­nin­gen er. Dæm­nin­gen blev op­ført un­der Sad­dam Hus­se­in og var i den tid­li­ge­re iraki­ske præ­si­dents stor­heds­tid kendt som ‘ Sad­dam- dæm­nin­gen’.

» Hvis dæm­nin­gen kol­lap­ser, så vil det ha­ve en flod­bøl­ge- lig­nen­de ef­fekt, « for­tæl­ler Tor­ben Lar­sen, pro­fes­sor i jord- og vand­byg­ning ved Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Han for­kla­rer, at der dag­ligt lø­ber så ufat­te­lig me­get vand gen­nem dæm­nin­gen, at en kol­laps vil­le ha­ve helt åben­ly­se og ka­ta­stro­fa­le kon­se­kven­ser.

I of­fent­lig­gø­rel­sen af dæm­nin­gens til­stand står der, at det ik­ke vi­des med sik­ker­hed, hvor­når et kol­laps vil fin­de sted, men at det kan ske med me­get kort var­sel.

Mel­lem 500.000 og 1,47 mil­li­o­ner ira­ke­re vil væ­re i stor fa­re for at druk­ne, da van­det langs flo­den Ti­gris’ bre­der vil sti­ge mar­kant, hvis den ka­ta­stro­fa­le kol­laps af Iraks stør­ste dæm­ning skul­le ind­træf­fe. 50 km syd for dæm­nin­gen er ind­byg­ger­ne i Mo­sul i den stør­ste ri­si- ko­grup­pe, da van­det kan sti­ge helt op til 21 me­ter in­den for få ti­mer, skri­ver BBC. Kon­trol­le­ret af IS » De her men­ne­sker har pro­ble­mer nok i for­vej­en, for man­ge af om­rå­der­ne langs flo­den er kon­trol­le­ret af IS, og det vil gø­re det svært for be­folk­nin­gen at nå i sik­ker­hed, « si­ger Sa­liha Fet­teh, ek­stern lek­tor i mel­le­møst­stu­di­er ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet. År­sa­gen til dæm­nin­gens al­vor­li­ge til­stand er og­så IS. Til­ba­ge i 2014 over­tog ji­ha­di­ster fra den ek­stre­mi­sti­ske grup­pe dæm­nin­gen. Det be­tød, at den dag­li­ge ved­li­ge­hol­del­se op­hør­te. Selv­om IS kun hav­de kon­trol over det sto­re byg­nings­værk i 11 da­ge, be­tød det, at man­ge af de men­ne­sker, der ar­bej­de­de på dæm­nin­gen, ik­ke vend­te til­ba­ge.

Når først en dæm­ning vi­ser tegn på kol­laps, så skal der hol­des grun­digt øje med den. Det for­tæl­ler Tor­ben Lar­sen, der på­pe­ger, at ef­ter­som Mo­sul dæm­nin­gen er fra 1984 og der­for er for­holds­vis ny, så har den lø­ben­de væ­ret un­der op­syn.

» Det vig­tig­ste ved en dæm­ning er at hol­de den tæt. Men hvis man sør­ger for at lap­pe hul­ler­ne, så kan Mo­sul- dæm­nin­gen godt red­des, « si­ger Tor­ben Lar­sen. Ved­li­ge­hol­del­sen af dæm­nin­gen er i gang igen, og det om­fat­ten­de re­pa­ra­tions­ar­bej­de for­ven­tes at væ­re fær­digt om 18 må­ne­der.

Dæm­nin­gen blev byg­get i 1980’ er­ne på vandop­lø­se­lig gips. Nedsiv­ning ska­ber hul­rum un­der dæm­nin­gen. Ved­li­ge­hol­del­ses­ar­bej­det blev af­brudt, ef­ter IS i kort tid hav­de kon­trol­len over dæm­nin­gen i 2014. Hul­rum­me­ne skal dag­ligt fyl­des med ce­ment for at for­hin­dre, at fun­da­men­tet gi­ver ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.