Få ci­vi­le døds­fald ef­ter vå­ben­hvi­le

BT - - NYHEDER -

Si­den vå­ben­hvi­len i Sy­ri­en trå­d­te i kraft ved mid­nat mel­lem fre­dag og lør­dag, er der sket et ’ kæm­pe fald’ i an­tal­let af døds­fald blandt ci­vi­le. Det op­ly­ser over­våg­nings­grup­pen Sy­ri­ens Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der.

Så­le­des har 24 ci­vi­le mi­stet li­vet i lø­bet af de før­ste fem døgn med del­vis vå­ben­hvi­le i det krigs­hær­ge­de land.

De dræb­te om­fat­ter blandt an­dre fem kvin­der og seks børn, op­ly­ser grup­pen.

» Ale­ne fre­dag, som var da­gen før vå­ben­hvi­len trå­d­te i kraft, dø­de 63 ci­vi­le, her­un­der 11 børn, « si­ger di­rek­tø­ren for den Lon­don- ba­se­re­de grup­pe, Ra­mi Ab­del Ra­h­man.

Iføl­ge ham blev 38 ci­vi­le i gen­nem­snit dræbt hver dag i fe­bru­ar. Si­den kon­flik­ten i Sy­ri­en brød ud i marts 2011, er fle­re end 270.000 men­ne­sker - heri­blandt fle­re end 79.000 ci­vi­le - ble­vet dræbt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.