Løk­ke: Dan­mark skal be­kæm­pe Is­la­misk Stat

BT - - NYHEDER -

KRIG Det ser ud til, at dan­ske F- 16- fly og spe­ci­alstyr­ker skal ind­sæt­tes i Sy­ri­en for at be­kæm­pe Is­la­misk Stat. Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) vil dog ik­ke be­kræf­te bi­dra­get, før han har drøf­tet det med Uden­rigs­po­li­tisk Nævn fre­dag.

» Ver­den er i dag så lil­le, at vi ik­ke kan til­la­de os at ven­de ryg­gen til. Der­for skal Dan­mark selv­føl­ge­lig yde et bi­drag, det gør vi al­le­re­de, og det vil vi fort­sat gø­re. «

» Præ­cis hvil­ket bi­drag, vi vil yde, of­fent­lig­gør vi, når vi har rå­d­ført os med Uden­rigs­po­li­tisk Nævn, « sag­de han i går til Ritzau.

Al­le­re­de i sep­tem­ber 2015 fastslog uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jensen, at det ik­ke er ude­luk­ket at la­de dan­ske pi­lo­ter fly­ve mis­sio­ner i Sy­ri­en.

» Jeg er åben, men ik­ke af­kla­ret. Vi ta­ger stil­ling til det, når vi skal sen­de vo­res dan­ske F- 16- fly af sted igen. Der er fle­re ting, der er af­gø­ren­de for mig, « sag­de han til tids­skrif­tet Ræ­son. Han hen­vi­ste bl. a. til, at der i gi­vet fald skal væ­re et bredt man­dat bag be­slut­nin­gen. Fo­re­lø­big ser det ud til, at et po­li­tisk fler­tal er på plads. DF er po­si­ti­ve Så­le­des er for­svarsord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti, Ma­rie Krarup, po­si­tiv: » I Dansk Fol­ke­par­ti støt­ter vi at kæm­pe mod Is­la­misk Stat, vi kan vir­ke­lig ik­ke li­de Is­la­misk Stat. «

Hun af­vi­ser, at det har be­tyd­ning, at sty­ret i Sy­ri­en ik­ke har an­mo­det om hjælp til at be­kæm­pe den mi­li­tan­te grup­pe.

» Vi sy­nes ik­ke, at Is­la­misk Stat skal kun­ne gem­me sig no­gen ste­der, de skal be­kæm­pes, hvor de er, « si­ger Ma­rie Krarup.

Og­så De Ra­di­ka­le er klar til at støt­te ind­sæt­tel­sen, men det er af­gø­ren­de, at det fol­ke­ret­li­ge grund­lag er på plads, si­ger po­li­tisk le­der Mor­ten Øster­gaard.

» Hvis vi ta­ler om at sen­de spe­ci­alstyr­ker, så skal der væ­re en klar krigs­ma­nu­al, så vi ved, hvad vi skal gø­re, hvis man står med krigs­fan­ger.

Er de for­ud­sæt­nin­ger op­fyldt, så er vi og­så pa­ra­te til at fort­sæt­te ind­sat­sen med de ka­pa­ci­te­ter, ko­a­li­tio­nen skøn­ner, er vo­res bed­ste bi­drag, « si­ger han.

F- 16 fly­e­ne var se­ne­st på vin­ger­ne i Irak, hvor­fra de blev truk­ket hjem sid­ste år. Og­så her var de ind­sat for at be­kæm­pe Is­la­misk Stat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.