’ Jeg var to­talt pin over at skul­le syn

På en fe­rie i Li­ba­non, slap ’ X Fa­ctor’- dar­lin­gen Re­em for al­vor sin fan­ta­sti­ske røst løs

BT - - NYHEDER -

X FA­CTOR ara­bi­ske kul­tur er at hø­re mu­sik med mas­ser af livs­glæ­de, for­tæl­ler hun, mens hun gi­ver sig til at tromme på bor­det i DR By­en, hvor der var pres­se­mø­de i går for­ud for den­ne af­tens ’ X Fa­ctor’. Så san­gin­spira­tio­nen har al­tid væ­ret der, men det slog klik, som hun si­ger, på fe­ri­en i Li­ba­non, da hun var 12 år. » Er I kæ­re­ster? « Spørgs­må­let er ik­ke ret­tet mod Re­em. Men bli­ver slyn­get i ret­ning af BTs jour­na­list og fo­to­graf – af Re­em. En smu­le ta­get på sen­gen får BTs ud­send­te snublet sig frem til et ue­le­gant: » Øhh, nej. « Po­si­tiv og me­get smi­len­de Det bram­frie spørgs­mål kom­mer na­tur­ligt for den umid­del­ba­re og spon­ta­ne Re­em. Po­si­tiv, glad og al­tid smi­len­de – ge­nert­he­den er helt væk, og­så når det gæl­der dan­sen.

Tid­li­ge­re er der ble­vet lagt man­ge ti­mer i dan­se­lo­ka­let. I ot­te år gik den spor­ty pi­ge til dans og fol­de­de sig bl. a. ud i hip­hop. Kom­bi­na­tio­nen af sang og dans er og­så no­get af det, hun be­un­drer hos for­bil­le­der­ne Bey­on­cé, Ri­han­na, Jen­ni­fer Lopez og Amy Wi­ne­hou­se, som hun er ble­vet sam­men­lig­net med.

» Amy Wi­ne­hou­se er en af ver­dens stør­ste kvin­de­li­ge stem­mer, så jeg er helt be­æ­ret over at bli­ve sam­men­lig­net med hen­de, « si­ger Re­em.

Net­op den hæ­se stem­me er no­get, Re­em kan gen­ken­de hos sig selv. Nu skal hun ba­re læ­re at kon­trol­le­re den li­ge­som Amy Wi­ne­hou­se.

Før­ste skridt på vej­en der­til er, når det tred­je li­ves­how af årets ud­ga­ve af ’ X Fa­ctor’ lø­ber af stab­len i af­ten, og hvor de syv til­ba­ge­væ­ren­de del­ta­ge­re igen skal på sce­nen. I den­ne uge skal de syn­ge san­ge fra de­res fød­selsår, og Re­em kan godt reg­ne med, at op­bak­nin­gen fra fa­mi­li­en er i top.

» Vi er jo en fa­mi­lie, der har set ’ X Fa­ctor’ al­le ot­te sæ­so­ner, « si­ger Re­em, der li­ge nu ka­ster stjer­ne­støv over den ni­en­de ud­ga­ve af showet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.