Skal for­hin­dre druk­ne- død

BT - - NYHEDER -

SIK­KER­HED Ef­ter fle­re ulyk­ker, hvor be­ru­se­de per­so­ner er fal­det i hav­nen i Aal­borg, er fle­re ak­tø­rer nu ved at ud­vik­le et sy­stem, der skal for­hin­dre druk­neu­lyk­ker. Det skri­ver Nord­jy­ske. I går sprang 10 test­per­so­ner der­for fri­vil­ligt i van­det, mens ter­mi­ske ka­me­ra­er op­tog for­sø­get. Iføl­ge Nord­jy­ske er me­nin­gen, at de ter­mi­ske ka­me­ra­er, der bl. a. er op­sat ved lim­fjord­s­bro­en, skal op­fan­ge be­væ­gel­ser på hav­nen og gi­ve be­red­ska­bet alarm. Med ter­misk tek­no­lo­gi er det mu­ligt i mør­ket at se, hvor der er var­me - og der­med liv.

Ef­ter gårs­da­gens for­søg, som Aal­borg Kom­mu­ne, Nord­jyl­lands Be­red­skab, Aal­borg Uni­ver­si­tet og sik­rings­fir­ma­et Actas A/ S står bag, skal vi­deo­ma­te­ri­a­let ana­ly­se­res, li­ge­som ar­bej­det med at ud­vik­le et pro­gram, der kan red­de men­ne­ske­liv, går i gang.

» Vi har haft et par tragi­ske hæn­del­ser på hav­nen. Der­for må vi spør­ge os selv, om vi gør det godt nok. Hvis det her sy­stem er på­li­de­ligt, så er det op­lagt at bru­ge og ud­bre­de til et stør­re om­rå­de. Det er i al­les in­ter­es­se, « si­ger rå­d­mand ved By- og Land­skabs­for­valt­nin­gen Hans Hen­rik Hen­rik­sen til Nord­jy­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.