Nej, vi skal to­le­re­re for­skel­li­ge hold­nin­ger

BT - - NYHEDER -

JA­COB MCHAN­GA­MA

ale­ne på bag­grund af de­res yt­rin­ger, er det et ind­greb i yt­rings­fri­he­den. Det er dog ik­ke en ab­so­lut ret, og der­for kan man i hen­hold til men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nen godt af­skæ­re folk fra at kom­me ind, hvis lov­giv­nin­gen er klar og pro­por­tio­nal. Har man har et kri­te­ri­um om, at man ik­ke må væ­re mod de­mo­kra­ti­et, så vil der væ­re en ri­si­ko for, at et in­drej­se­for­bud er for bredt og vidt­gå­en­de. Men dre­jer det sig om, at ima­men til­skyn­der til vold el­ler ter­ror, så er man på me­re sik­ker grund i hen­hold til

men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Af­vi­ser man folk ale­ne VI SKAL VÆ­RE ri­me­lig to­le­ran­te, og der er for­skel på at luk­ke dem ind i lan­det på bag­grund af

og gi­ve op­hold­stil­la­del­se. Hvad vil man de­res yt­rin­ger, er gø­re, hvis der kom en ki­ne­sisk in­ge­ni­ør, som skal ar­bej­de for No­vo Nor­disk, der det et ind­greb i fo­re­trak det ki­ne­si­ske par­ti­sy­stem? I mi­ne øj­ne vil­le det væ­re ab­surd, hvis yt­rings­fri­he­den

den per­son ik­ke måt­te kom­me ind. Det er vig­tigt, at folk har lov til at af­vi­se de­mo­kra­ti­et og ud­bre­de hold­nin­ger om at gå ind for et to­ta­li­tært sy­stem. Men hand­ler det om de­ci­de­ret vold og ter­ror, er det ri­me­ligt, at vi ik­ke vil ha­ve dem i vo­res land.

AF­VI­SER MAN FOLK

in­vi­te­rer en uden­land­sk imam op, som af­vi­ses, så kan mo­ske­en ba­re sæt­te et Sky­pe­link op. Hvad vil man gø­re ved det? Man må spør­ge sig selv, hvor me­get eff ekt det vil ha­ve i for­hold til at stop­pe ra­di­ka­li­se­ring. Vi må væ­re op­mærk­som­me på, at af­vis­ning ved græn­sen ik­ke stop­per spred­nin­gen. Der er jo og­så no­get, der hed­der in­ter­net­tet.

HVIS EN MOSKÉ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.