Rg’

BT - - NYHEDER -

1. Ka­me­ra: 5. Jaw­bo­ne 3: et arm­bånd, der fun­ge­rer som ak­ti­vi­tets­må­ler. Og det helt sto­re til­løbs­styk­ke er igen i år, de så­kald­te Vir­tu­al Re­a­li­ty- bril­ler, som gi­ver dig 360 gra­ders ud­syn i den di­gi­ta­le ver­den og mu­lig­he­den for at kom­me ind i com­pu­ter­spil­let.

For 42- åri­ge Rik­ke, der er so­ci­al me­dia- an­svar­lig i Dan­ske Bank, er det en ’ sur­re­a­li­stisk’ op­le­vel­se. » Det var li­ge­som om, at man sad op­pe i et slags vikin­ge­skib, som det in­de i Ti­vo­li, og så fik man el­lers en tur. Wow. Jeg var helt sik­kert snublet, hvis ik­ke der var no­gen, som holdt fast i mig, « for­tæl­ler Rik­ke, da hun fin­der fast grund un­der fød­der­ne igen. Vir­tu­al Re­a­li­ty er en tek­no­lo­gi, som gi­ver dig mu­lig­hed for at se og age­re i et

som ta­ger et bil­le­de hvert an­det se­kund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.