Mi­li­tan­te kvin­der bag po­li­ti­an­greb mel­des dræbt

BT - - NYHEDER -

ISTAN­BUL Tyr­kisk po­li­ti har dræbt de to kvin­de­li­ge mi­li­tan­te, der tid­li­ge­re tors­dag an­greb en bus med be­tjen­te for­an en po­li­ti­sta­tion i Bayrampa­sa i ud­kan­ten af Istan­bul. Det rap­por­te­rer nyheds­ka­na­len NTV. Kvin­der­ne blev til­sy­ne­la­den­de trængt op i en krog i en nær­lig­gen­de byg­ning, som de var flyg­tet til ef­ter an­gre­bet. Her blev de skudt og dræbt af sik­ker­heds­styr­ker.

De to kvin­der an­greb tid­li­ge­re på da­gen en po­li­ti­bus med be­tjen­te, som net­op hav­de par­ke­ret for­an sta­tio­nens ind­gang.

En af kvin­der­ne ka­ste­de en gra­nat mod bus­sen, mens den an­den kvin­de åb­ne­de ild mod den, fra hvad der syn­tes at væ­re et ma­skin­ge­vær, rap­por­te­rer CNN Türk.

Po­li­ti­et be­sva­re­de il­den og sår­e­de en af kvin­der­ne, hvor­ef­ter det lyk­ke­des be­tjen­te at spo­re dem til en nær­lig­gen­de byg­ning.

En spe­ci­a­len­hed blev sendt til om­rå­det, hvor be­bo­e­re blev evaku­e­ret.

An­tal­let af an­greb mod tyr­ki­ske sik­ker­heds­styr­ker er ta­get til, idet vol­den er blus­set op i den sy­døst­li­ge del af lan­det, der er over­ve­jen­de kur­disk.

Det er sket, si­den en vå­ben­hvi­le mel­lem mi­li­tan­te fra Kur­di­stans Ar­bej­der­par­ti ( PKK) og re­ge­rin­gen kol­lap­se­de i juli sid­ste år.

PKK, der be­teg­nes som en ter­r­or­grup­pe af Tyr­ki­et, USA og EU, lan­ce­re­de for me­re end tre år­ti­er si­den et væb­net se­pa­ra­ti­stisk op­rør mod Tyr­ki­et. Si­den er fle­re end 40.000 men­ne­sker, ho­ved­sa­ge­ligt kur­de­re, ble­vet dræbt i kon­flik­ten. IS bag selv­mord­s­an­greb Sam­ti­dig er Tyr­ki­et ble­vet et mål for den mi­li­tan­te grup­pe Is­la­misk Stat ( IS), som har ta­get skyl­den for fle­re selv­mord­s­an­greb i lan­det.

Blandt an­det har IS ta­get an­svar for et an­greb 12. ja­nu­ar i Istan­bul, hvor en sy­risk selv­mord­s­bom­ber spræng­te sig selv i luf­ten i Sul­ta­na­h­met- kvar­te­ret i cen­trum af by­en.

Ti ty­ske turi­ster blev dræbt og 16 an­dre men­ne­sker sår­et.

I sid­ste uge op­ly­ste den tyr­ki­ske in­den­rigs­mi­ni­ster, Ef­kan Ala, at tyr­ki­ske sik­ker­heds­styr­ker har af­vær­get 18 selv­mord­s­at­ten­ta­ter i Tyr­ki­et si­den 1. ja­nu­ar.

Det er end­nu uvist, hvem der står bag tors­da­gens an­greb i Bayrampa­sa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.