Tech- in­du­stri­ens træk­pla­ster

BT - - NYHEDER -

NEXTM 2016 3. Ap­ple Watch: sup­ple­rer ens te­le­fon og kan sva­re på opkald, be­ske­der el­ler mail. slags com­pu­ter­spil. Her er mu­lig­he­der­ne åb­ne, og man kan så­gar op­le­ve at gå på op­da­gel­se i Egyp­tens temp­ler el­ler i na­bo­ens køk­ken­ha­ve - hvis der alt­så er no­gen, som har ta­get en 360 gra­ders vi­deo af det. En idé til ejen­doms­mæg­le­re » Det har jo en mas­se per­spek­tiv. Ek­sem­pel­vis kan ejen­doms­mæg­le­re jo la­ve frem­vis­nin­ger gen­nem Vir­tu­al Re­a­li­ty, så man kan fo­re­stil­le sig, hvor­dan man hæn­ger ens bil­le­der op og om so­fa­en nu pas­ser ind i dét hjør­ne, « si­ger Rik­ke.

Der fin­des et væld af for­skel­li­ge Vir­tu­al Re­a­li­ty- bril­ler, men har man mod på at prø­ve det hjem­me i stu­en, har Goog­le lan­ce­ret en Vir­tu­al Re­a­li­ty- bril­le. Den hed­den Card­bo­ard og kræ­ver kun, at du har en smartp­ho­ne og 70 kr.

» Jeg kan vir­ke­lig se der er nog­le mu­lig­he­der i det her, og­så til po­pcorn og gy­ser­film hjem­me i stu­en, « si­ger Rik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.