QU­RES­HI- BT BE­KLA­GER OG TILB SA­GEN

BT - - NYHEDER -

Qu­res­his ar­tik­ler, som har væ­ret frit til­gæn­ge­li­ge.

I et en­kelt til­fæl­de har en util­freds kil­de, som blev ud­sat for kri­tik i ar­tik­ler af Mi­cha­el Qu­res­hi, kla­get til Pres­se­næv­net, som dog ik­ke fandt grund til at kri­ti­se­re Qu­res­his jour­na­li­stik.

Ho­ved­par­ten af ar­tik­ler­ne med navn­giv­ne dan­ske kil­der er re­fe­ra­ter af fod­bold­kam­pe i Su­per­liga­en og in­ter­view med træ­ne­re, spil­le­re og le­de­re i dansk fod­bold. Der er ad­skil­li­ge af­slø­rin­ger af re­el­le og be­kræf­te­de nyhe­der i dansk fod­bold imel­lem, og gen­nem­gan­gen vi­ser ut­ve­ty­digt, at Mi­cha­el Qu­res­hi har haft et stort kil­de­net­værk i dansk fod­bold, hvil­ket i åre­vis gjor­de ham til en af de mest dags­or­den­sæt­ten­de repor­te­re i dansk fod­bold­jour­na­li­stik.

Vi har her­u­d­over fra­sor­te­ret navn­giv­ne, uden­land­ske kil­der, som har ud­talt sig på pres­se­mø­der el­ler i pres­se­med­del­el­ser, og hvor an­dre me­di­er har bragt ens­ly­den­de ci­ta­ter fra de på­gæl­den­de kil­der. Det dre­jer sig især om spil­le­re og træ­ne­re fra de sto­re klub­ber i Spa­ni­en og Eng­land, hvor Mi­cha­el Qu­res­hi har væ­ret ud­sta­tio­ne­ret. Li­ge­le­des har vi ude­ladt ar­tik­ler med ci­ta­ter, som er kre­di­te­ret an­dre me­di­er, og som vi har kun­net be­kræf­te ægt­he­den af.

Til­ba­ge var 805 ar­tik­ler med i alt 281 navn­giv­ne uden­land­ske kil­der - pri­mært sport­sjour­na­li­ster og agen­ter - som var ci­te­ret for ud­ta­lel­ser, vi ik­ke via sø­ge­ma­ski­ner kun­ne se an­vendt i an­dre dan­ske og in­ter­na­tio­na­le sport­s­me­di­er. Kil­der­ne er fra 27 for­skel­li­ge lan­de – langt de fle­ste fra Spa­ni­en og Eng­land. Re­sul­ta­tet Vi har over de se­ne­ste må­ne­der for­søgt at ve­ri­fi­ce­re ek­si­sten­sen af de 283 kil­der og ska­be kon­takt til dem el­ler de­res ar­bejds­gi­ve­re med hen­blik på at få be- el­ler af­kræf­tet de­res ci­ta­ter til Mi­cha­el Qu­res­hi.

På for­hånd har vi dog i 44 til­fæl­de vur­de­ret, at kil­der­ne er så svært til­gæn­ge­li­ge, at vi må be­tviv­le, om Mi­cha­el Qu­res­hi har haft ad­gang til dem. Det er sam­ti­dig vo­res vur­de­ring, at det ik­ke vil væ­re mu­ligt for os - in­den for et ri­me­ligt for­brug af res­sour­cer – at få ad­gang til dis­se kil­der med hen­blik på en be- el­ler Vi har over de se­ne­ste må­ne­der for­søgt at ve­ri­fi­ce­re ek­si­sten­sen af de 283 kil­der og ska­be kon­takt til dem el­ler de­res ar­bejds­gi­ve­re med hen­blik på at få be­el­ler af­kræf­tet de­res ci­ta­ter til Mi­cha­el Qu­res­hi af­kræf­tel­se. Det dre­jer sig om sto­re spil­le­re i de se­ne­re års in­ter­na­tio­na­le fod­bold­ver­den så­som Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Al­bert Fer­rer og Gi­an­luca Vi­al­li og træ­ne­ren Giovan­ni Tra­pat­to­ni. Der­for har Berlingske Me­dia valgt at be­kla­ge og til­ba­ge­kal­de al­le ar­tik­ler med dis­se kil­der uden vi­de­re un­der­sø­gel­ser.

Der­til kom­mer syv navn­giv­ne kil­der, som en­ten over for BT, Berlingske el­ler an­dre dan­ske me­di­er i den jour­na­li­sti­ske dæk­ning af sa­gen, som har stå­et på, mens den­ne un­der­sø­gel­se er fo­re­gå­et, har af­vist at ha­ve ud­talt sig som ci­te­ret til Mi­cha­el Qu­res­hi i Berlingske Me­di­as avi­ser. Berlingske Me­dia be­kla­ger og til­ba­ge­kal­der al­le ar­tik­ler med dis­se kil­der.

Un­der det vi­de­re ar­bej­de er det ik­ke lyk­ke­des os med sik­ker­hed at iden­ti­fi­ce­re ek­si­sten­sen af 61 navn­giv­ne kil­der. De duk­ker ik­ke op ved elek­tro­ni­ske søg­nin­ger, og i de til­fæl­de, hvor vi har få­et kon­takt til de­res an­gi­ve­li­ge ar­bejds­gi­ve­re, har de ik­ke kend­skab til en per­son med det navn.

Vi må på den bag­grund for­mode, at Mi­cha­el Qu­res­hi har an­vendt kil­der, som ik­ke ek­si­ste­rer. Vi kan ik­ke ude­luk­ke, at han har brugt pseu­do­ny­mer for at be­skyt­te kil­der­nes iden­ti­tet, men over for BTs che­fre­dak­tion for­sik­re­de Mi­cha­el Qu­res­hi i de­cem­ber 2015, at han ale­ne hav­de an­vendt pseu­do­ny­mer på de den­gang fem kend­te kil­der. Berlingske Me­dia be­kla­ger og til­ba­ge­kal­der al­le ar­tik­ler med dis­se kil­der.

Vi har en­de­lig ret­tet hen­ven­del­se til me­di­er og virk­som­he­der, som er el­ler har væ­ret ar­bejds­gi­ver for de re­ste­ren­de 171 kil­der. En­kel­te er ble­vet kon­tak­tet di­rek­te, når vi har haft de­res per­son­li­ge kon­takt- in­fo, men i de fle­ste til­fæl­de er vi gå­et igen­nem en che­fre­dak­tør el­ler sportsredaktør og bedt om en­ten at for­mid­le kon­takt mel­lem kil­der­ne og os el­ler om at fo­re­læg­ge de på­gæl­den­de ci­ta­ter for repor­ter­ne og mel­de til­ba­ge med de­res re­ak­tion.

Det har re­sul­te­ret i svar fra i alt 60 kil­der. Af dis­se har 17 be­kræf­tet de­res sam­ar­bej­de med Qu­res­hi. Det dre­jer sig om bl. a. den frem­træ­den­de bri­ti­ske repor­ter Sid Lowe fra The Gu­ar­di­an.

Sid Lowe er eks­pert i spansk fod­bold og be­kræf­ter at ha­ve haft et sam­ar­bej­de med Mi­cha­el Qu­res­hi gen­nem man­ge år - bå­de som eks­pert­kil­de og som kol­le­ga.

Men 43 kil­der min­des ik­ke el­ler af­vi­ser at ha­ve snak­ket med Qu­res­hi. Berlingske Me­dia be­kla­ger og til­ba­ge­kal­der al­le ar­tik­ler med dis­se kil­der.

Yder­li­ge­re 111 kil­der el­ler de­res ar­bejds­gi­ve­re er ik­ke vendt til­ba­ge på vo­res hen­ven­del­se. Vi har over­ve­jet grun­digt, om vi skal be­kla­ge og til­ba­ge­kal­de ar­tik­ler med dis­se kil­der, og det­te vil ske i takt med, at kil­der­ne el­ler de­res ar­bejds­gi­ve­re over for os af­kræf­ter ci­ta­ter­nes ægt­hed.

Alt i alt brin­ger det os frem til føl­gen­de kon­klu­sion:

Berlingske Me­dia be­kla­ger og til­ba­ge­kal­der i alt 287 ar­tik­ler, som har væ­ret pu­bli­ce­ret i BT i pe­ri­o­den 2001- 2014. Fle­re af ar­tik­ler­ne har til-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.