B AGEKALDER 287 AR­TIK­LER

BT - - NYHEDER -

li­ge væ­ret pu­bli­ce­ret i Berlingske og/ el­ler an­dre avi­ser un­der Berlingske Me­dia.

Det­te an­tal skal læg­ges til de 22 ar­tik­ler, som Berlingske Me­dia be­kla­ge­de og til­ba­ge­kald­te 5. de­cem­ber 2015. Ud over at tryk­ke den­ne be­kla­gel­se og pu­bli­ce­re den på bt. dk vil til­ba­ge­kal­del­sen kon­kret ske ved at ud­sty­re de på­gæl­den­de ar­tik­ler med en re­dak­tio­nel tekst på bt. dk og an­dre nyheds­si­tes samt i In­fo­me­dia. På bt. dk vil vi til­li­ge off ent­lig­gø­re en kom­plet li­ste over til­ba­ge­kald­te ar­tik­ler og de kil­der, som vi ik­ke kan stå in­de for.

I fl ere af de til­ba­ge­kald­te ar­tik­ler ind­går og­så ano­ny­me kil­der. Vi har grun­digt over­ve­jet, om vi skul­le til­ba­ge­kal­de al­le øv­ri­ge ar­tik­ler, hvori Mi­cha­el Qu­res­hi har an­vendt ano­ny­me kil­der. Men vi øn­sker prin­ci­pi­elt ik­ke at til­ba­ge­kal­de ar­tik­ler, som in­de­hol­der kor­rek­te in­for­ma­tio­ner, og vi har ik­ke kun­net på­vi­se, at der er fejl el­ler op­dig­te­de ci­ta­ter i dis­se ar­tik­ler. Øko­no­mi­en Mi­cha­el Qu­res­hi har for­kla­ret skif­ten­de che­fer, at han er en del af et net­værk af eu­ro­pæ­i­ske sport­sjour­na­li­ster, som ud­veks­ler in­for­ma­tio­ner og sæl­ger in­ter­view med især sto­re nav­ne in­den for fod­bold­ver­de­nen til hin­an­dens avi­ser og ma­ga­si­ner. Det­te har gjort ham i stand til at skaff e in­ter­view med fod­bold­stjer­ner og træ­ne­re, og i en­kel­te til­fæl­de er der bragt ar­tik­ler i BT med navn­giv­ne uden­land­ske jour­na­li­ster som for­fat­te­re. Oft e har de stå­et ved si­den af Mi­cha­el Qu­res­hi på ar­tik­lens by­li­ne. Berlingske Me­dia be­kla­ger og til­ba­ge­kal­der i alt 287 ar­tik­ler, som har væ­ret pu­bli­ce­ret i BT i pe­ri­o­den 2001- 2014. Fle­re af ar­tik­ler­ne har til­li­ge væ­ret pu­bli­ce­ret i Berlingske og/ el­ler an­dre avi­ser un­der Berlingske Me­dia sti­a­no Ro­nal­do og Ka­ka, samt det bri­ti­ske CVSe­eMe Ltd. med ba­se i Lon­don, som har mod­ta­get 31.830 kro­ner for in­ter­view med bl. a. Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Mesut Özil og Ga­reth Ba­le.

CVSe­eMe var iføl­ge fak­tu­ra­er, som Mi­cha­el Qu­res­hi for­mid­le­de til BT, in­de­ha­ver af en kon­to på Is­le of Man, som ho­nora­rer­ne skul­le over­fø­res til.

Mi­cha­el Qu­res­hi har si­de­lø­ben­de med sit en­ga­ge­ment på BT gen­nem man­ge år le­ve­ret ar­tik­ler til bør­ne­og ung­doms­fod­bold­ma­ga­si­net Go­al, som ud­gi­ves af Eg­mont. En af Mi­cha­el Qu­res­his tid­li­ge­re kol­le­ger på BT for­tæl­ler os, at han hav­de op­fat­tel­sen af, at Qu­res­hi hav­de til­la­del­se til at skri­ve for Go­al. Samt­li­ge Qu­res­his tid­li­ge­re che­fer på BT op­ly­ser til os, at de ik­ke har gi­vet ham en så­dan til­la­del­se.

Eg­mont har i fe­bru­ar 2016 med­delt, at der for ar­tik­ler til Go­al er af­reg­net med CVSe­eMe via en uden­land­sk kon­to. I den for­bin­del­se har Mi­cha­el Qu­res­hi via sin ad­vo­kat be­kræft et over for Eg­mont, at kon­to­en i vir­ke­lig­he­den har til­hørt ham og ik­ke CVSe­eMe.

Hver­ken Mi­cha­el Qu­res­hi el­ler den­nes ad­vo­kat øn­sker over for os at op­ly­se, om BTs be­ta­lin­ger på sam­me må­de er gå­et til Mi­cha­el Qu­res­hi selv og ik­ke til CVSe­eMe. Det bri­ti­ske fi rmas ejer, Keith Mab­butt, har i de­cem­ber 2015 over for Berlingske af­vist at ha­ve gjort for­ret­nin­ger med Mi­cha­el Qu­res­hi. Keith Mab­butt er og­så ble­vet kon­tak­tet i for­bin­del­se med den­ne un­der­sø­gel­se, men er ik­ke vendt til­ba­ge på vo­res hen­ven­del­ser.

Berlingske Me­dia har be­slut­tet at vi­de­re­gi­ve oven­stå­en­de in­for­ma­tion til po­li­ti­et og Skat. Hvor­dan kun­ne det ske? Det vig­tig­ste spørgs­mål står til­ba­ge: Hvor­dan kun­ne Mi­cha­el Qu­res­hi få lov til at ud­fø­re sin bed­ra­ge­ri­ske virk­som­hed gen­nem 13 år på BT - uden at kol­le­ger og che­fer fi k kon­kret mi­stan­ke?

Vi har ik­ke fun­det en dæk­ken­de for­kla­ring, men ba­se­ret på in­ter­view med kol­le­ger, der har ar­bej­det tæt sam­men med Qu­res­hi, og med hans che­fer i sin tid på BT - og på mi­ne eg­ne er­fa­rin­ger som che­fre­dak­tør på BT gen­nem seks år, her­af de se­ne­ste fi re som an­svars­ha­ven­de - står det klart, at der al­drig har væ­ret en kon­kret an­led­ning til at mistæn­ke ham for at op­dig­te nav­ne på kil­der. Tan­ken faldt sim­pelt­hen hver­ken mig el­ler an­dre che­fer på BT ind.

På sam­me må­de var Mi­cha­el Qu­res­hi en vel­lidt kol­le­ga, som man­ge jour­na­li­ster kun­ne ar­bej­de sam­men med uden pro­ble­mer, og det ske­te oft e, at han del­te ud af si­ne kil­de­kon­tak­ter og vi­dere­for­mid­le­de te­le­fon­num­re og e- mail på især uden­land­ske sport­sjour­na­li­ster.

Gen­nem åre­ne har Mi­cha­el Qu­res­hi dog blandt kol­le­ger - især uden for hu­set - væ­ret kri­ti­se­ret for at bru­ge for man­ge ano­ny­me kil­der. Det har og­så væ­ret et te­ma i sam­ta­ler med hans che­fer, som al­tid har pligt til at mind­ske an­tal­let af ano­ny­me kil­der og frem­me bru­gen af navn­giv­ne kil­der. » Jeg har kendt Mi­cha­el Qu­res­hi i man­ge år, og jeg har og­så ar­bej­det sam­men med ham på an­dre me­di­er. Han har tid­li­ge­re haft et an­strengt ry i bran­chen, for­di nog­le hi­sto­ri­er kom hjem ved hjælp af ano­ny­me kil­der, men jeg har som chef og­så for­søgt at skub­be ham i en me­re ’ se­ri­øs’ ret­ning, hvor der blev fo­ku­se­ret på tro­vær­dig­hed og læn­ge­re ar­tik­ler med fl ere kil­der. Jeg har få­et fl ere opkald fra tro­vær­di­ge kil­der i fod­bold­mil­jø­et, som sat­te pris på Mi­cha­el Qu­res­hi og føl­te, at

de kun­ne sto­le på ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.