Qu­res­hi- sa­gen: BT be­kla­ger og tilb agekalder 287 ar­tik­ler

BT - - NYHEDER -

FORT­SAT FRA SI­DE 21 Jeg har der­for ik­ke haft grund­læg­gen­de grund til at be­tviv­le, at der skul­le væ­re ta­le om op­dig­te­de kil­der, « si­ger Ja­cob Sta­e­he­lin, sportsredaktør på BT fra 2006 til 2015.

Ano­ny­me kil­der er of­te et grund­vil­kår for repor­te­re, der ar­bej­der med dansk og in­ter­na­tio­nal top­fod­bold, og man­ge vig­ti­ge ar­tik­ler med åben­lys re­le­vans for of­fent­lig­he­den kan ik­ke skri­ves uden.

Det var der­for ik­ke usæd­van­ligt, at Mi­cha­el Qu­res­hi hav­de et vidt for­gre­net kil­de­net blandt uden­land­ske sport­s­repor­te­re og agen­ter.

Det var en del af hans job at ska­be det­te kil­de­net, for­kla­rer tid­li­ge­re sportsredaktør og an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør på BT, Pe­ter Brü­ch­mann:

» Det, der ken­de­teg­ner de bed­ste nyheds­jour­na­li­ster in­den­for sport­sjour­na­li­stik­ken, er de­res brug af kil­der og de­res mundt­li­ge kil­de­ar­bej­de med agen­ter, pres­se­kon­tak­ter og di­rek­te be­slut­nings­ta­ge­re.

I in­ter­na­tio­na­le til­fæl­de er ad­gan­gen til be­slut­nings­ta­ge­re of­te via pres­se­kon­tak­ter, der kan væ­re ek­stremt tæt på klub­le­del­ser­ne i vis­se lan­de, li­ge så vel som spe­ci­a­li­se­re­de jour­na­li­ster kan væ­re det i Dan­mark i et om­fang, som in­ter­na­tio­na­le jour­na­li­ster sjæl­dent el­ler al­drig kan op­nå.

Her går kon­kur­ren­cen gen­nem at ha­ve de bed­ste re­la­tio­ner til de jour­na­li­ster, der er tæt­test på klub­ber­ne i de respek­ti­ve by­er og lan­de.

Her var Mi­cha­el Qu­res­hi i det ar­bej­de, jeg kun­ne se og hø­re på redaktionen, sko­let af nog­le af de mest er­far­ne og kompetente jour­na­li­ster på net­op dis­se pa­ra­me­tre.

Og Qu­res­hi tal­te me­get i te­le­fon, og han ud­veks­le­de så vidt jeg kun­ne vur­de­re kil­der med si­ne kol­le­ger.

Det er vig­tigt at for­stå i for­hold til, hvor­for ’ lam­per­ne ik­ke stod og blin­ke­de’. «

Som un­der­sø­gel­sen vi­ser, har Mi­cha­el Qu­res­hi langt over­ve­jen­de le­ve­ret jour­na­li­stik, som ud­sprang af re­el­le kil­der, som let kun­ne ve­ri­fi- Jeg vid­ste, at han hav­de man­ge kol­le­ger, der hjalp hin­an­den på kryds og tværs med ud­veks­ling af ma­te­ri­a­le – tip til nyhe­der, bag­grund­s­in­fo med me­re. Så­dan ar­bej­der vel de fle­ste, der ope­re­rer i et in­ter­na­tio­nalt sto­f­om­rå­de ce­res, og som blev be­kræf­tet i form af kon­kre­te hand­lin­ger i vir­ke­lig­he­dens ver­den.

Det gæl­der f. eks. spil­ler­salg, som Mi­cha­el Qu­res­hi hav­de løf­tet slø­ret for, in­den det var med­delt til of­fent­lig­he­den.

Pro­ble­mer­ne skal fin­des i Mi­cha­el Qu­res­his ar­tik­ler om in­ter­na­tio­nal fod­bold, og det var især her, at der blev an­vendt man­ge ano­ny­me kil­der.

De lø­ben­de sam­ta­ler med che­fer på BT om det te­ma var en med­vir­ken­de år­sag til, at han føl­te sig pres­set til at fin­de an­dre me­to­der og der­for i strid med de eti­ske reg­ler be­gynd­te at til­de­le si­ne ano­ny­me kil­der pseu­do­ny­mer, for­kla­re­de han til BTs che­fre­dak­tion i de­cem­ber 2015.

Flem­m­ing Fjeld­gaard, tid­li­ge­re sportsredaktør på Berlingske og Det bur­de ik­ke kun­ne ske, men det ske­te. An­sva­ret fal­der til­ba­ge på al­le, som gen­nem åre­ne har væ­ret hans che­fer, og i sid­ste en­de på mig som an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør på BT. che­fre­dak­tør på BT, var ori­en­te­ret om og ind­for­stå­et med, at Mi­cha­el Qu­res­hi var en del af et net­værk af in­ter­na­tio­na­le sport­sjour­na­li­ster, som ud­veks­le­de ci­ta­ter og nyhe­der.

» Jeg vid­ste, at han hav­de man­ge kol­le­ger, der hjalp hin­an­den på kryds og tværs med ud­veks­ling af ma­te­ri­a­le – tip til nyhe­der, bag­grund­s­in­fo med me­re. Så­dan ar­bej­der vel de fle­ste, der ope­re­rer i et in­ter­na­tio­nalt sto­f­om­rå­de, « si­ger Flem­m­ing Fjeld­gaard. Ube­ha­ge­lig over­ra­skel­se Af­slø­rin­gen af Mi­cha­el Qu­res­his uet­i­ske ar­bejds­me­to­der er en ube­ha­ge­lig over­ra­skel­se for hans fi­re tid­li­ge­re che­fer - Pe­ter Brü­ch­mann, Ja­cob Sta­e­he­lin, Flem­m­ing Fjeld­gaard og tid­li­ge­re sportsredaktør på Berlingske, nu sport­s­chef på BT, Benja­min Munk Lund.

De gi­ver al­le ud­tryk for ær­g­rel­se over, at de blev ført bag lyst af Mi­cha­el Qu­res­hi. Men de un­der­stre­ger sam­ti­dig, at han al­drig gav dem en kon­kret grund til at fat­te mi­stan­ke.

» Jeg har kend­skab til, at en tid­li­ge­re kun­de på Berlingske Nyheds­bu­reau - År­hus Stift­s­ti­den­de - ik­ke var vil­de med den stil og de hi­sto­ri­er, som Qu­res­hi stod for. Jeg op­fat­te­de det som kri­tik af det tabloi­de snit - ik­ke af kil­de­val­get, « si­ger Benja­min Munk Lund.

Ja­cob Sta­e­he­lin: » Jeg vil ger­ne ved­gå, at jeg fandt det til­freds­stil­len­de, at Mi­cha­el Qu­res­hi var så pro­duk­tiv - og­så me­re pro­duk­tiv end an­dre. Om det be­tød, at jeg ik­ke så på hans ar­tik­ler med sam­me kri­ti­ske blik som på an­dres, kan jeg ik­ke af­vi­se. «

BT er un­der­vejs i den­ne un­der­sø­gel­se ble­vet kon­tak­tet af en per­son, som ik­ke øn­sker at stå frem ved navn, men som kan do­ku­men­te­re, at han på et tids­punkt fik mi­stan­ke om, at Mi­cha­el Qu­res­hi hav­de op­dig­tet nav­net på en kil­de.

Kil­den var en ’ Mi­ke de Vre­er’, sport­sjour­na­list ved det hol­land­ske dag­blad De Te­le­graaf, men der fand­tes in­gen repor­ter på avi­sen med det navn.

Per­so­nen kon­fron­te­re­de Mi­cha­el Qu­res­hi skrift­ligt og fik det svar, at nav­net ved en fejl var sta­vet for­kert i ar­tik­len, og at kil­dens rig­ti­ge navn var ’ Mi­ke Verweij’.

BT har væ­ret i kon­takt med Mi­ke Verweij fra De Te­le­graaf, som af­vi­ser at ha­ve ud­talt sig til Mi­cha­el Qu­res­hi.

Bort­set fra det­te ene til­fæl­de er vi ik­ke vi­den­de om per­so­ner, der har fat­tet kon­kret mi­stan­ke til Mi­cha­el Qu­res­hi. Han snød os al­le. Det bur­de ik­ke kun­ne ske, men det ske­te. An­sva­ret fal­der til­ba­ge på al­le, som gen­nem åre­ne har væ­ret hans che­fer, og i sid­ste en­de på mig som an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør på BT

et ta­ger vi kon­se­kven­sen af med den­ne til­ba­ge­kal­del­se af et me­get højt an­tal ar­tik­ler, og som nævnt har al­le me­d­ar­bej­de­re på BT få­et ind­skær­pet vo­res eti­ske reg­ler – her­un­der at brug af ano­ny­me kil­der kun kan ske med en re­dak­tions­chefs for­hånds­god­ken­del­se. Sport­s­re­dak­tio­nen har til­li­ge stram­met prak­sis i den jour­na­li­sti­ske dæk­ning af trans­fer­mar­ke­det, alt­så køb og salg af spil­le­re, og skær­pet hånd­hæ­vel­sen af reg­ler­ne for bi­job.

Vi be­kla­ger sam­ti­dig over for vo­res læ­se­re og over for de uden­land­ske spil­le­re, træ­ne­re, kol­le­ger og me­di­er, hvis sta­tus Mi­cha­el Qu­res­hi uret­mæs­sigt har mis­brugt med hen­blik på at frem­me sin egen kar­ri­e­re.

D

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.