13 go­de råd: Så­dan le­ver du med

BT - - SUNDHED -

PSY­KO­LO­GI En­der jeg i kø­re­stol? Kom­mer jeg til at skuff e mi­ne børn, for­di jeg ik­ke læn­ge­re kan le­ge med dem? Bli­ver mi­ne smer­ter vær­re, end de er nu? Med kro­ni­ske smer­ter føl­ger na­tur­ligt og­så man­ge be­kym­rin­ger – og især hvis man skal gen­nem­gå en ope­ra­tion. Fak­tisk kan man øge gra­den af smer­ter, hvis man har så­kald­te ka­ta­stro­fe­tan­ker – sort Tag din me­di­cin Det er ik­ke no­gen svag­hed at ta­ge sin me­di­cin – så lad væ­re med at væ­re tap­per. Sørg for at ta­ge me­di­ci­nen på fa­ste klok­keslæt og lav kun grad­vi­se æn­drin­ger i mæng­den. Hav folk om­kring dig So­ci­alt sel­skab kan væ­re med til at afl ede di­ne tan­ker fra smer­ter­ne. Det vær­ste, du kan gø­re, er at iso­le­re dig, så di­ne ne­ga­ti­ve el­ler æng­ste­li­ge tan­ker får plads. For­tæl om di­ne be­hov Vær åben om di­ne smer­ter over for di­ne nær­me­ste på­rø­ren­de. For­tæl dem, hvad du fø­ler, og hvor­dan det gør ondt. Er du åben om di­ne be­hov, er det nem­me­re for an­dre at hjæl­pe. Hold fast i ’ det nor­ma­le’ Be­var de ting i li­vet, der er vig­ti­ge for dig, og som gør dig godt til­pas, så det ik­ke kun kom­mer til at hand­le om me- di­cin, træ­ning, kon­trol­ler hos læ­gen el­ler spe­ci­a­li­ster. Vær ak­tiv Fy­sisk ak­ti­vi­tet kan få dig til at tæn­ke på no­get an­det end smer­ter og sty rker din musku­la­tur. Vær der­for en lil­le smu­le ak­tiv hver dag, f. eks. ved en gå­tur. Hold pau­ser Brænd ik­ke alt kr­ud­tet af på én gang, for det kom­mer du til at be­ta­le af på i man­ge da­ge. Del f. eks. ren­gø­ring el­ler græs­slå­ning op over fl ere da­ge, så du und­går over­be­last­ning. Tænk i al­ter­na­ti­ver Fo­ku­ser på de ting, du kan, og ik­ke på det, du ik­ke kan. Du kan må­ske ik­ke læn­ge­re fi ske, gå i ha­ven el­ler spil­le hånd­bold, men du kan gå på bi­av­ler­kur­sus, spil­le kort el­ler svøm­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.