SM

BT - - SUNDHED -

syn – in­den man la­der sig ope­re­re. Den nye vi­den blev frem­lagt på et sym­pio­si­um i Gigt­for­e­nin­gen, hvor for­ske­re sat­te fo­kus på kro­ni­ske smer­ter hos gigt­pa­tien­ter. De kun­ne bl. a. for­tæl­le, at hver fem­te må le­ve med kro­ni­ske smer­ter eft er at ha­ve få­et et kun­stigt knæ og hver tien­de eft er at ha­ve få­et en kun­stig hoft e. Og at en del af de pla­ge­de har kæm­pet med ka­ta­stro­fe­tænk­ning før ope­ra­tio­nen.

For psy­ko­log og ph. d. Heidi Kjøgx, der har for­sket i kro­ni­ske smer­te­til­stan­de, er re­sul­ta­ter­ne ik­ke over­ra­sken­de nyt:

» Hvis du har man­ge ka­ta­stro­fe­tan­ker in­den en ope­ra­tion, er sand­syn­lig­he­den for kro­ni­ske smer- ter øget. For ek­sem­pel vi­ste mit ph. d.- pro­jekt, at man på gan­ske få mi­nut­ter un­der hyp­no­se kan øge pa­tien­tens smer­te­ni­veau ved f. eks. at for­tæl­le, at det kom­mer til at gø­re rig­tig ondt. Det ty­der jo på, at man kan æn­dre op­fat­tel­sen af ens smer­te- ni­veau og der­ved hjæl­pe de mest ud­sat­te med in­ten­si­ve­ret smer­te­be­hand­ling i form af f. eks. psy­ko­lo­gisk sam­ta­le in­den en ope­ra­tion, « si­ger Heidi Kjøgx, der dog un­der­stre­ger, at der er brug for fl ere stu­di­er for at do­ku­men­te­re eff ek­ten.

Om­kring 700.000 dan­ske­re li­der i dag af en el­ler an­den form for gigtsyg­dom. Slid­gigt er den mest hyp­pi­ge form for gigt og er ka­rak­te­ri­se­ret ved, at bru­sken i led­dene lang­somt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.