I et sort hul’

BT - - SUNDHED -

jeg ik­ke kun­ne be­væ­ge mit ho­ved el­ler selv ta­ge strøm­per på. Jeg kun­ne skri­ge i ba­re smer­te, hvis jeg kør­te over nog­le ril­ler i vej­en, « hu­sker han. Ban­ge for at bli­ve lam Den 46- åri­ge ve­stjy­de har eft er­føl­gen­de gen­nem­gå­et fi re ope­ra­tio­ner i nak­ken, men ska­den har sam­ti­dig ud­vik­let sig til slid­gigt. I 2012 måt­te han op­si­ge sit ar­bej­de som tek­ni­ker og op­gi­ve en mu­si­ker- kar­ri­e­re for at bli­ve før­tids­pen­sio­nist.

» Dér kom jeg ned i et sort hul. Det var en vre­de og skuff el­se over min krop og mit liv, « si­ger han.

Tor­ben Hylan­der Prinds har dog si­den­hen lært at ta­ck­le si­ne be­kym­rin­ger og angst, da han for nog­le år si­den til­meld­te sig kur­set ’ Lær at ta­ck­le kro­ni­ske smer­ter’ i Es­b­jerg Kom­mu­ne. Jeg har jo væ­ret me­get ban­ge de gan­ge, jeg er ble­vet ope­re­ret. Jeg var be­kym­ret for at en­de i en kø­re­stol el­ler at bli­ve lam. Sam­ti­dig er det let at ha­ve ne­ga­ti­ve tan­ker, når man ik­ke har kræft er til an­det end at lig­ge i sen­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.