Her er Mon­te Car­lodren­ge­nes nye job

BT - - NYHEDER -

UD I DET BLÅ Li­ge si­den Mon­te Car­lo­mak­ker­par­ret Es­ben Bjer­re og Pe­ter Fal­k­toft i de­cem­ber stop­pe­de med at la­ve tv på DR3, har der væ­ret spe­ku­le­ret i, hvad de­res næ­ste even­tyr skul­le væ­re. Det er nu kom­met frem, at de skal la­ve web- tv for ma­ga­si­net Eu­ro­man. De to tid­li­ge­re ra­diovær­ter skal væ­re vær­ter på et spl­in­ter­nyt web- tv ma­ga­sin. Det kom­mer til at fo­re­gå så­dan, at Es­ben og Pe­ter kø­rer rundt i lan­det med må­ne­dens Eu­ro­man- ho­ved­per­son på bag­sæ­det. Her skal snak­ken ta­ge ud­gangs­punkt i en ak­tu­el de­bat. Det skri­ver Eu­ro­man på de­res hjem­mesi­de.

Pe­ter Fal­k­toft ser me­get frem til det nye pro­jekt. Iføl­ge ham er me­get tv visu­elt grimt, og han for­tæl­ler til Eu­ro­man, at de to hidtil har sav­net æste­tik i de­res ar­bej­de.

Der­u­d­over ser de iføl­ge Es­ben Bjer­re og­så me­get frem til de nye og me­re frie ar­bejds­gan­ge, de går i mø­de.

» Vi la­ver et pro­gram, som er uden et fast for­mat. Vi skal ik­ke le­ve op til en be­stemt præ­mis. Det be­ty­der, at vi kan væ­re med til at ta­ge Eu­ro­man i en ny og me­re ufor­ud­si­ge­lig ret­ning. Det bli­ver me­re ure­di­ge­ret, « si­ger Es­ben Bjer­re Han­sen.

I de­cem­ber ud­send­te Mon­te Car­lo- duo­en en pres­se­med­del­el­se, hvor de for­tal­te, at de stop­pe­de sa­m­ar­bej­det med Pi­ne­ap­ple En­tertain­ment og DR3. Worst ca­se Al­le­re­de den­gang var der en klar idé om, hvad frem­ti­den skul­le brin­ge.

» Vi vil ger­ne ud­for­dre må­den, hvor­på man tæn­ker, pro- du­ce­rer og især ud­kom­mer med ind­hold, og det har vi tænkt os at gø­re. Vi ved ik­ke nød­ven­dig­vis præ­cis, hvor vi er på vej hen, men så me­get de­sto me­re grund til at kom­me af sted i god tid. For os er det en gyl­den mu­lig­hed for at in­nove­re. Worst ca­se, så er der og­så et nyt dag­pen­ge­sy­stem, der ba­re ven­ter på at bli­ve af­prø­vet.

Det må den kom­men­de tid vi­se, « sag­de Pe­ter Fal­k­toft i pres­se­med­del­el­sen.

Tv- ma­ga­si­net bli­ver vist gra­tis på eu­ro­man. dk hjem­mesi­de, og det har pre­mi­e­re 11. marts. Indtil vi­de­re er det plan­lagt at ud­kom­me fi­re fre­da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.