Kar­das­hi­an ta­ler ud om død­strus­ler

BT - - TV/ RADIO -

Fa­mi­li­en Kar­das­hi­an, der er bedst kendt for re­a­li­typro­gram­met ’ Ke­epi­ng Up With The Kar­das­hi­ans’, har ik­ke al­tid le­vet et gla­mourøst liv i sus og dus.

I et in­ter­view med E! News ta­ler den yng­ste Kar­das­hi­an­sø­ster, Khloé Kar­das­hi­an, ud om, hvor­dan hen­des for­æl­dres ind­blan­ding i den me­get om­tal­te drabs­sag mod den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske fod­bold­spil­ler O. J. Simp­son på­vir­ke­de fa­mi­li­ens liv. For­æl­dre­ne, Kris Jen­ner og Robert Kar­das­hi­an, støt­te­de nem­lig hver sin part i sa­gen.

» Kourt­ney og jeg tog i ret­ten sam­men med vo­res far. Jeg kan hu­ske, hvor­dan vi sad på bæn­ken i den ene si­de af sa­len, mens vi kig­ge­de på vo­res mor, der sad på den an­den si­de, « si­ger Khloé Kar­das­hi­an til E! News.

Det var dog ik­ke kun for­æl­dre­nes for­hold til rets­sa­gen, der gjor­de det svært for Khloé Kar­das­hi­an. Un­der rets­for­lø­bet modt­og Kar­das­hi­an- bør­ne­ne trus­ler om bå­de kid­nap­ning og mord grun­det fa­mi­li­ens for­hold til sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.