Kom in­den­for

BT - - TV- GUIDE -

NY SE­RIE Se­ri­en – i fi­re af­snit – hed­der ’ Dron­nin­gens slot­te’. Og her slår dron­ning Mar­gret­he dø­re­ne op og by­der os in­den­for til et unikt ind­blik i fi­re af kon­ge­hu­sets mest be­røm­te slot­te og bo­li­ger.

På nært hold føl­ger vi en ve­l­o­p­lagt dron­ning Mar­gret­he, der vi­ser rundt og pas­sio­ne­ret for­tæl­ler om de stor­slå­e­de, guld­belag­te rid­der­sa­le og luk­ker op til et sjæl­dent ind­blik i man­ge af de pri­va­te kam­re, hvor tv- ka­me- ra­er­ne el­lers ik­ke kom­mer.

I se­ri­ens før­ste af­snit vi­ser dron­ning Mar­gret­he rundt i si­ne eg­ne to palæ­er på Ama­li­en­borg. Gæ­ste­væ­rel­ser og festsa­le Vi er med hen­de på mezza­ni­nen un­der ta­get, hvor hun for­tæl­ler om sin egen in­dret­ning af bå­de de små gæ­ste­væ­rel­ser og de sto­re festsa­le, som of­te dan­ner ram­men om re­præ­sen­ta­tio­ner, kon­ge­li­ge fe­ster som Dron­nin­gens 75- års fød­sels­dag og ad­skil­li­ge nytårs­ku­re.

Se­ri­en ta­ger se­er­ne med rundt i he­le lan­det, så og­så Grå­sten Slot, Mar­se­lis­borg Slot og Fre­dens­borg Slot vil bli­ve af­lagt be­søg.

I lø­bet af de fi­re pro­gram­mer vil Dron­nin­gen for­tæl­le anek­do­ter fra si­ne man­ge års fær­den på de dan­ske slot­te.

I se­ri­ens an­det pro­gram ser vi Mar­se­lis­borg Slot, der er dron­ning Mar­gret­hes pri­va­te ejen­dom. Her ta­ger hun os med rundt i de pri­va­te væ­rel­ser og for­tæl­ler om sit for­hold til blom­ster, in­dret­ning, kunst og ik­ke mindst et æg­te­skab, der rum­mer to selv­stæn­di­ge kunst­ne­re. DR1 SØN­DAG 20.00 ’ DRON­NIN­GENS SLOT­TE – AMA­LI­EN­BORG’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.