LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV- GUIDE -

Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2013. ( Grown Ups 2) Ef­ter at ha­ve haft en af de bed­ste op­le­vel­ser i sit liv for tre som­re si­den be­slut­ter Len­ny sig til at flyt­te med sin fa­mi­lie til­ba­ge til sin hjem­by, hvor de kan vok­se op sam­men med hans slæng af ven­ner fra barn­dom­men og de­res børn. Men blandt gam­le bøller, nye bøller, skizof­re­ne bus­chauf­fø­rer, for­d­ruk­ne be­tjen­te på ski, halv­p­sy­ko­ti­ske kæ­re­ster fra sko­le­ti­den og 400 ud­klæd­te, uind­bud­te gæ­ster fin­der han ud af, at gal­ska­ben som­me­ti­der for­føl­ger en. Med­vir­ken­de: Len­ny Fe­der: Adam Sand­ler, Eric La­monsoff: Ke­vin James og Kurt McKen­zie: Chris Ro­ck. In­struk­tion: Den­nis Du­gan. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk dra­ma- mi­ni­se­rie fra 1981. ( Evi­ta Perón) Den am­bi­tiø­se, men fat­ti­ge, bon­depi­ge Eva Duarte drøm­mer om en bed­re til­væ­rel­se og får ef­ter­hån­den etab­le­ret sig som en min­dre be­rømt­hed, men først da Ju­an Peron ka­ster sin kær­lig­hed på hen­de, kom­mer hun for al­vor til tops. Den smuk­ke sku­e­spil­le­rin­de bli­ver som før­ste­da­me til Ar­gen­ti­nas magt­ful­de præ­si­dent en af ver­dens mest be­tyd­nings­ful­de kvin­der. Al­li­ge­vel er det hen­des fy­ri­ge tem­pe­ra­ment, hø­je am­bi­tio­ner og had, der en­der med at ko­ste hen­de alt. Med­vir­ken­de: Eva Perón: Faye Du­naway, Ju­an Perón: James Fa­ren­ti­no og Cypri­a­no Rey­es: Pedro Ar­mendáriz Jr. In­struk­tion: Mar­vin J. Chom­sky. TV 2 Char­lie kl. 17.40 Dansk lyst­spil fra 1964. ( Kam­pen om Næs­by­gård) Den en­som­me og bit­re god­se­jer Martin Kaas får en dag får be­sked om, at hans ukend­te bar­ne­barn an­kom­mer fra Ita­li­en sna­rest. Mar­tins ind­le­den­de skep­sis for­an­drer sig snart til be­gej­string, men der er an­dre på Næs­by­gaard, som er knap så lyk­ke­li­ge for det nye fa­mi­lie­med­lem. For Mar­tins sø­ster og nevø hav­de sat næ­sen op ef­ter at ar­ve god­set. Med­vir­ken­de: Præ­sten Pripp: Poul Rei­chhardt, Ole: Pe­ter Mal­berg og Martin: Ole Ne­u­mann. In­struk­tion: Ib Mos­sin. TV 2 Char­lie kl. 21.40 Ame­ri­kansk- ty sk ro­man­tisk dra­ma fra 1998. ( Ci­ty of An­gels) Eng­len Seth svæ­ver rundt over Los An­ge­les. For det me­ste går hans hver­dag med at lyt­te til men­ne­ske­nes tan­ker og ob­ser­ve­re de­res dag­lig­dag, for der­ef­ter at gu­i­de dem hin­si­des, når den dag op­rin­der. Selv om Seth og hans eng­le- kol­le­ger hjæl­per og trø­ster men­ne­ske­ne, så er de usyn­li­ge for dem. En dag ser Seth hjer­tekirur­gen Mag­gie på et ho­spi­tal, hvor hun for­sø­ger at red­de li­vet på en pa­tient, som Seth var sat til at pas­se på. Mag­gie bli­ver me­get be­rørt, da hun ik­ke kan red­de pa­tien­ten, og hen­des fø­lel­ser smit­ter af på den el­lers så re­ser­ve­re­de Seth. Plud­se­lig op­da­ger han en fø­lel­se, han ik­ke tid­li­ge­re har kendt til: Kær­lig­hed. Med­vir­ken­de: Seth: Ni­co­las Ca­ge, Mag­gie Ri­ce: Meg Ry­an og Nat­ha­ni­el Mes­sen­ger: Den­nis Franz. In­struk­tion: Brad Sil­ber­ling. Ka­nal 5 kl. 14.40 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2006. ( Scary Movie 4) Fjer­de om­gang af den un­der­hol­den­de se­rie skuf­fer be­stemt ik­ke. Cin­dy Camp­bell er den­ne gang ble­vet hy­ret til at ar­bej­de i et spø­gel­ses­hus. Her mø­der hun et spø­gel­se, no­get der be­stemt ik­ke går stil­le for sig. Cin­dy fin­der og­så kær­lig­he­den i Tom, men da jor­den bli­ver in­va­de­ret af rumvæ­se­ner, bry­der et sandt og skørt hel­ve­de løs! Cin­dy rej­ser der­for til en lil­le lands­by i håb om at fin­de løs­nin­gen på ver­dens pro­ble­mer. Rej­sen by­der på sinds­sy­ge stunts, sjove vit­tig­he­der og van­vit­tig un­der­hold­ning! Signs, Saw, Mil­li­on Dol­lar Ba­by og Bro­ke­ba­ck Mo­un­tain er ba­re nog­le af fil­me­ne der bli­ver ta­get un­der den ko­mi­ske lup. Med­vir­ken­de: Cin­dy: An­na Fa­ris, Bren­da: Re­gi­na Hall og Tom Ry­an: Les­lie Ni­el­sen. In­struk­tion: David Zuck­er. 6’ eren kl. 20.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.