Far­vel og goddag,

BT - - SPORTEN -

Op­stil­ling: 4- 4- 2

UD­SKIFT­NIN­GER:

AD­VARS­LER:

Snit: 6,5

FOR NOG­LE UGER si­den sad jeg på et ho­tel i Du­bai og snak­ke­de med Jess Thorup. FC Midtjyl­land var på træ­nings­lejr i ør­ken­sta­ten med ud­sigt til fi re sto­re kam­pe – to mod Man­che­ster Uni­ted i Eu­ro­pa Le­ague og to topop­gør i Su­per­liga­en mod AaB og FC Kø­ben­havn.

Ud over det åben­ly­se i, at der ven­te­de FCM fi re kam­pe, der kun­ne de­fi ne­re he­le for­å­ret og i sid­ste en­de he­le sæ­so­nen, gik snak­ken på linj­en og ret­nin­gen i midtjy­der­nes spil. Jeg for­tal­te Thorup, at jeg var i tvivl om, hvor jeg hav­de FCM – og han for­stod. Og gav mig lidt over­ra­sken­de ret.

Jeg er sta­dig i tvivl om, i hvad ret­ning FC Midtjyl­land be­væ­ger sig – og det tror jeg egent­lig og­så, Thorup er. Men mod­sat hvad FCM- træ­ne­ren vil si­ge, tør jeg godt hæv­de, at det ik­ke er den rig­ti­ge vej. Det æn­drer en fan­ta­stisk præ­sta­tion bå­ret op­pe af en­kelt­mand­s­præ­sta­tio­ner på hjem­me­ba­ne mod Man­che­ster Uni­ted desvær­re ik­ke på. Der bli­ver groft sagt fam­let. Bå­de på ba­nen og på bæn­ken.

JESS THORUP ER

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

man­den med be­slut- nin­ger­ne. Træ­ne­ren, der ik­ke er ban­ge for at bæn­ke si­ne stør­ste pro­fi ler i de vig­tig­ste kam­pe. I som­mer mar­ke­re­de han sig ved at bæn­ke stjer­ner­ne Vik­tor Fi­s­cher og Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg i en vig­tig U21 EM- grup­pe­kamp mod Tys­klands fa­vo­rit­ter. I aft es var Pio­ne Si­sto bæn­ket fra start i en kamp mod FC Kø­ben­havn, som FC Midtjyl­land un­der in­gen om­stæn­dig­he­der kun­ne tå­le at ta­be. Dét vel at mær­ke blot en uge eft er, han score­de et fan­ta­stisk mål på Old Traff ord, og to uger eft er han før­ste gang gjor­de det on­de mod et in­ter­na­tio­nalt top­hold som Man­che­ster Uni­ted.

Med en ja- hat på is­sen kan hans valg kal­des’ kon­tro­ver­si­el­le og mo­di­ge’. Med et lidt an­det syn på tin­ge­ne bli­ver de

An­dreas Cor­ne­li­us ( UB) ind for Fe­de­ri­co San­tan­der ( 72.), Bas­hkim Kadrii ( UB) ind for Benja­min Ver­bic ( 76.), Chri­stoff er Rem­mer ( UB) ind for Kas­per Kusk ( 82.)

Wil­li­am Kvist ( 52.), Erik Jo­hans­son ( 80.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.