Mester­skab

BT - - SPORTEN -

’ mærk­vær­di­ge og kri­tisab­le’.

Jeg har oft e ta­get Thorup lidt i for­svar, men der mang­ler fort­sat en klar linje i midtjy­der­nes spil. Og hans kon­tro­ver­si­el­le valg ho­ber sig eft er­hån­den op og hæl­der me­re i ret­ning af det mærk­vær­di­ge frem for det mo­di­ge. Selv hvis Si­sto ik­ke var i stand til at spil­le en hel kamp, skul­le han na­tur­lig­vis ha­ve star­tet in­de i en must- winkamp mod FCK. HAV­DE DET ÆN­DRET på re­sul­ta­tet? Må­ske ik­ke. Men det hav­de sendt et an­det sig­nal. Og et ty­de­ligt et af slagsen.

Li­ge nu er det ty­de­lig­ste sig­nal fra Her­ning et far­vel- vink til drøm­men om end­nu et mester­skab. FC Kø­ben­havn kom til det jy­ske med en am­bi­tion om ik­ke at ta­be. Det gjor­de man ik­ke. Hol­det vandt tværtimod på en lidt hel­dig scor­ing af Nicolai Jør­gen­sen. Kø­ben­hav­ner­ne fi k kort sagt det op­ti­ma­le ud af det, der bedst kan be­skri­ves som en kon­trol­le­ret og pro­fes­sio­nel ind­sats.

Det er ik­ke ord, der sæl­ger hver­ken bil­let­ter, tv- abon­ne­ment­er el­ler avi­ser, men det er ra­sen­de eff ek­tivt. Og nu har Lø­ver­ne skilt sig af med det hold, der før sæ­so­nen var at reg­ne for den med af­stand stør­ste kon­kur­rent til det æd­le­ste me­tal. Det til­tvin­ger respekt.

Mens det for FC Midtjyl­land er en min­dre ka­ta­stro­fe al­le­re­de på nu­væ­ren­de tids­punkt at væ­re ni po­int eft er og så godt som ude af guld­kam­pen, har FCK sat kur­sen støt mod det mål, hol­det he­le ti­den har haft .

Stå­le Sol­bak­ken har for­må­et at fø­re sit hold til­ba­ge i ret­ning af det fod­bold, klub­ben spil­le­de, se­ne­st Sol­bak­ken var i klub­ben. Der er sta­dig langt til hol­det fra 2010 og 2011, men teg­nin­gen til no­get stort er be­stemt til ste­de. Mod­sat FCM har kø­ben­hav­ner­ne en klar idé og spil­ler­ne til at ud­fø­re net­op den­ne idé. Det pe­ger det rig­ti­ge sted hen. KAN NO­GEN TRUE FCK i den­ne sæ­son, fri­stes man så til at spør­ge, nu hvor FC Midtjyl­land er sej­let ag­ter­ud? Kan no­gen hold skub­be Sol­bak­ken og co. ud af den kurs, der nu er sat så klart? Her skal blik­ket ret­tes mod Aal­borg. AaB har gan­ske vist ik­ke Su­per­liga­ens bed­ste trup, men hol­det spil­ler bed­re og har et me­re klart ud­ført kon­cept end bå­de FCM - og og­så FCK. Skal spæn­din­gen hol­de i Su­per­liga­en, er det der­for Lars Søn­der­gaards hold, der skal sør­ge for den. Ser jeg det ske? Desvær­re ik­ke. Vi må nok indstil­le os på et for­år, der af­gø­res før sid­ste run­de, og en mester­skabs­fest, der i år skal afh ol­des med ba­de­dyr og he­le ba­dulj­en i Par­ken.

» Gul­det ser ud som om, det er langt væk. Vi vil selv­føl­ge­lig for­sø­ge at skra­be så man­ge po­int sam­men som mu­ligt, og så må vi se, hvor vi står ef­ter 33 run­der, « si­ger Jess Thorup til TV3+.

FC Kø­ben­havn tog sej­ren eft er en ut­ro­lig tæt kamp. Her var få chan­cer, men de stør­ste til­faldt Mat­hi­as ’ Zanka’ Jør­gen­sen, der brænd­te fra tæt hold og Paul Onu­a­chu, der he­a­de­de bol­den på over­lig­ge­ren. Men Nicolai Jør­gen­sen kun­ne sco­re, og det gjor­de han i an­den halv­leg.

An­grebs­mak­ke­ren Fe­de­ri­co San­tan­der send­te ham fri, og så tril­le­de Jør­gen­sen bol­den i mål til re­sul­ta­tet 1- 0. FC Kø­ben­havn er der­med sta­dig på top­pen af Su­per­liga­en og nu med et stør­re for­spring til for­hånd­s­kon­kur­ren­ter­ne fra FC Midtjyl­land.

FCK- ma­na­ger Sol­bak­ken vil dog ik­ke ta­ge for sto­re ord i mun­den end­nu.

» Vi vil ger­ne lig­ge, hvor vi lig­ger. Vi har et godt ud­gangs­punkt, « si­ger nord­man­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.