For­bin­del­sen af­brudt

BT - - SPORTEN - BR­UD

Open ( i ja­nu­ar, red.), « si­ger Mark Abild­hau­ge, der her­med kun kom til at ar­bej­de med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i halvan­den må­ned. Mang­len­de eva­lu­e­ring Da an­sæt­tel­sen af fy­si­o­te­ra­pe­u­ten blev lan­ce­ret i be­gyn­del­sen af de­cem­ber, for­tal­te Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, at sa­m­ar­bej­det var kom­met i stand, for­di han skul­le gi­ve hen­de nog­le træ­nings­pro­gram­mer og be­hand­le hen­de lø­ben­de.

» Jeg var sam­men med hen­de un­der træ­nin­gen i Mi­a­mi i de­cem­ber og ved to tur­ne­rin­ger i ja­nu­ar. Her­ef­ter var af­ta­len, at vi skul­le eva­lu­e­re sa­m­ar­bej­det. Men ef­ter­som jeg in­tet har hørt fra hen­de si­den, ved jeg ik­ke, om hun på et tids­punkt igen øn­sker at gø­re brug af mi­ne kom­pe­ten­cer, « si­ger Mark Abild­hau­ge, der un­der­stre­ger, at han ac­cep­te­rer Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is mang­len­de kom­mu­ni­ka­tion.

» Det er fint nok. Den pro­fes­sio­nel­le sport­s­ver­den er ben­hård. Jeg har kun go­de ting at si­ge om Ca­ro­li­ne. Hun er bå­de sød og rar, « si­ger Mark Abild­hau­ge.

Den tid­li­ge­re dan­ske ten­nislands­holds­spil­ler Pe­ter Ba­sti­an­sen ærg­rer sig på Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is veg­ne over, at hun ik­ke læn­ge­re har en fy­si­o­te­ra­pe­ut til­knyt­tet.

» Hun har de se­ne­ste sæ­so­ner væ- Ef­ter­som jeg in­tet har hørt fra hen­de si­den, ved jeg ik­ke, om hun på et tids­punkt igen øn­sker at gø­re brug af mi­ne kom­pe­ten­cer ret ska­des­pla­get og måt­te for blot et par uger si­den mel­de af­bud til en tur­ne­ring i Du­bai på grund af knæpro­ble­mer. Der­for vil­le en fa­stan­sæt­tel­se af en fy­si­o­te­ra­pe­ut væ­re op­lagt, « si­ger Pe­ter Ba­sti­an­sen og til­fø­jer:

» Men det er som om, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki mang­ler en præ­cis ga­me­plan for sin ten­niskar­ri­e­re. Hun si­ger, at hun øn­sker at ge­nero­bre sin pla­ce­ring i top 10 på ver­dens­rang­li­sten. Men vil hun det, bør hun ef­ter min me­ning ha­ve et fast team af dyg­ti­ge folk om­kring sig. Det nyt­ter ik­ke no­get, at an­sæt­tel­ser­ne kun va­rer et par må­ne­der. På den må­de får hun ik­ke ud­vik­let sit spil kon­ti­nu­er­ligt. «

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki del­ta­ger i den­ne uge ved en WTA- tur­ne­ring i Me­xi­co. Her mød­te hun nat­ten til i dag – dansk tid – kro­a­ten Mirja­na Lucic- Ba­ro­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.