Bos­se( n) Åge

BT - - SPORTEN - MIN­DER MIG OM

Han har prø­vet lidt af hvert i sin pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re. Fra Cham­pions Le­ague- vin­der til at bli­ve kå­ret som ver­dens bed­ste må­l­mand. Blot for at næv­ne nog­le af de få høj­de­punk­ter. Men ik­ke mindst har han i 16 år re­præ­sen­te­ret det dan­ske lands­hold, spil­let fl est land­skam­pe af al­le og vun­det EM. Jo, når Pe­ter Schmeichel ta­ler om lands­hol­det, er det be­stemt med en vis pon­dus. Den gam­le lands­holdskæm­pe har fulgt be­gej­stret med i dis­se da­ge, hvor Åge Ha­rei­de of­fi ci­elt er til­t­rå­dt som dansk land­stræ­ner. Han ser li­ge­he­der om­kring skift et fra Mor­ten Ol­sen til nord­man­den, som da Ri­chard Møl­ler blev er­stat­tet af sven­ske Bo Jo­hans­son i 1996. » Ri­chard vil al­tid væ­re min fa­vo­rit­land­stræ­ner. Æret væ­re hans min­de. Han gjor­de så ufat­te­ligt man­ge ting for mig, men han var og­så lidt som Sepp Piontek, så der var ik­ke den sto­re for­skel. Den sto­re for­skel op­le­ve­de jeg, da vi fi k Bo. Det var en helt an­der­le­des og me­get per­son­lig til­gang. Han kig­ge­de me­get på det ind­vi­du­el­le. ’ Hvor­dan får jeg mest ud af ham?’ ’ Hvor­dan er jeg om­kring ham?’ Det gjor­de, at vi per­for­me­de på en helt an­den må­de, og vi la­ve­de et fan­ta­stisk re­sul­tat til VM ( kvart­fi na­le i 1998, red.) «

» Mor­ten har jo sin ide om, hvor­dan fod­bold skal spil­les. Og så kan du dis­ku­te­re, om det er år­sa­gen til, at vi ik­ke er med til EM. Jeg tror, det i hvert fald er en del af for­kla­rin­gen. En an­den træ­ner hav­de kig­get på ma­te­ri­a­let og gjort det så­dan hér. Det hav­de må­ske gi­vet min­dre un­der­hol­den­de fod­bold, min­dre bold­be­sid­del­se, men må­ske an­der­le­des re­sul­ta­ter. Det kan man ik­ke si­ge. «

» Men jeg tror, Åge er lidt som Bo. Jeg var spe­ci­elt glad for, det blev ham. Han har en me­get per­son­lig til­gang til de en­kel­te. Han er ben­hård, du skal ik­ke gå på tværs af ham, « si­ger Schmeichel og på­pe­ger, at spe­ci­elt Ha­rei­des ridt med Malmó FF i Cham­pions Le­ague har im­po­ne­ret ham. In­tet pro­blem Lands­holdskory­fæ­et Frank Ar­ne­sen yt­re­de for et par uger si­den sin be­kym­ring over Åge Ha­rei­des kort­tids­kon­trakt på to år. Han me­ner, at Mor­ten Ol­sens ar­bej­de med ta­len­t­ud­vik­ling gen­nem 15 år, som han døb­te ’ den rø­de tråd, bli­ver glemt. Det me­ner Schmeichel ik­ke.

» Det har al­drig væ­ret land­stræ­ne­rens job at ta­len­t­ud­vik­le. Det er klub­ber­nes og uni­o­nens job. Mor­ten Ol­sen kom med ’ den rø­de tråd’, men han fulg­te jo ik­ke selv op på den. Mor­ten var al­drig i Dan­mark for at se en fod­bold­kamp, han var al­drig ude at se ung­doms­spil­le­re. Så man kan ik­ke si­ge, at Mor­ten ta­len­t­ud­vik­le­de. Og det er der in­gen land­stræ­ner, jeg kan hu­ske fra min tid, der har gjort. Jeg ser det som fuld­stæn­dig li­ge­gyl­digt. Det må man få an­dre til. Der er nok i DBU. De har ta­lent­che­fer an­sat til det, men i sid­ste en­de sy­nes jeg, det er klub­ber­nes an­svar. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.