Top­hol­det har gyld­ne ti­der

BT - - SPOR­TEN - OVER­SKUD

over­skud før skat på 26,4 mil­li­o­ner pund. Det sva­rer til lidt over 250 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner. Året før kom klub­ben ud med et un­der­skud på lidt over 200 mil­li­o­ner kro­ner. Det skri­ver Lei­ce­ster på klub­bens of­fi - ci­el­le hjem­mesi­de.

Det go­de re­sul­tat kom­mer blandt an­det af Lei­cesters før­ste sæ­son i Pre­mi­er Le­ague i 10 år og rol­len som liga­ens num­mer ét. Og så er hol­dets lang­sig­te­de frem­tid og­så sik­ret i kraft af fa­mi­li­en Sri­va­d­dha­naprabha, der via sit mo­der­sel­skab, King Po­wer In­ter­na­tio­nal, lø­ben­de po­ster penge i klub­ben.

Eft er op­ryk­nin­gen til Pre­mi­er Le­ague er Lei­cesters om­sæt­ning og­så ste­get mar­kant fra godt 300 mil­lio- det er ste­get til 31.693 i 2015. Og det er en ud­nyt­tel­se på 98,5 pro­cent af den sam­le­de ka­pa­ci­tet. Fle­re til­sku­e­re Lei­cesters ad­mi­ni­stre­ren­de diDe go­de præ­sta­tio­ner på ba­nen har rek­tør, Sus­an Whelan, for­tæl­ler om og­så ført til et øget an­tal til­sku­e­re til klub­bens øko­no­mi­ske suc­ces. kam­pe­ne på klub­bens sta­dion, King » Vo­res lang­sig­te­de mål for Lei­cePower Sta­di­um. I 2014 var det gen­ster Ci­ty har al­tid væ­ret at sik­re suc­nem­snits­li­ge til­sku­er­tal 25.003, og ces, sta­bi­li­tet og bæ­re­dyg­tig­hed for Pre­mi­er Le­ague- fod­bold, og for­de­le­ne på og uden for ba­nen, der er for­bun­det med det, er na­tur­lig­vis cen­tralt for vo­res plan, som gjor­de in­ve­ste­ring af­gø­ren­de for at sik­re en sta­tus som top­hold ner kro­ner i 2014 til lidt over en mil­li­ard kro­ner i 2015. klub­ben. Pre­mi­er Le­ague- fod­bold, og for­de­le­ne på og uden for ba­nen, der er for­bun­det med det, er na­tur­lig­vis cen­tralt for vo­res plan, som gjor­de in­ve­ste­ring af­gø­ren­de for at sik­re en sta­tus som top­hold – og der­eft er be­va­ret den, « si­ger hun til klub­bens hjem­mesi­de.

Klub­ben er des­u­den glad for den ’ be­mær­kel­ses­vær­di­ge’ støt­te fra ejer­ne, be­sty­rel­ses­for­mand Vi­chai Sci­va­d­dha­naprabha og næst­for­mand Aiy­awatt Sci­va­d­dha­naprabha, og Po­wer Group of Com­pa­nies King. Folk i by­en har ta­get godt imod ejer­nes vi­sio­ner og luk­ket dem ind i sam­fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.