Schmeichel om ...

... Chri­sti­an Erik­sen på lands­hol­det . .. det mang­len­de EM og Ha­rei­des start

BT - - SPORTEN -

Det, som Mor­ten ( Ol­sen, red.) ik­ke gjor­de, og som jeg vil­le ha­ve gjort, hvis jeg var land­stræ­ner, var, at jeg vil­le ha­ve byg­get det op om­kring Erik­sen som cen­tral fi gur. Men Erik­sen var en blot en brik i må­den, Mor­ten vil­le spil­le på og blev så pla­ce­ret i en po­si­tion, som ik­ke er hans kom­pe­ten­ce. Han har ik­ke haft den fri­hed, som han er bedst til. Jeg sy­nes, det er in­ter­es­sant at se, at Åge al­le­re­de har væ­ret ov­re i Tot­ten­ham og har talt med Erik­sen. Han har hørt, hvad han har at si­ge. « » Med det hold og de spil­le­re, vi har, skul­le vi ha­ve væ­ret til EM. Jeg kan ik­ke fi nde nog­le for­mid­len­de om­stæn­dig­he­der om­kring, at vi ik­ke kan kva­li­fi ce­re os for­an Al­ba­ni­en. Jeg er sta­dig ir­ri­te­ret over det. Det var en gyl­den mu­lig­hed, vi ik­ke tog. Men nu har Åge en hel del må­ne­der, før han skal spil­le si­ne før­ste vig­ti­ge kam­pe. Den luksus har få land­stræ­ne­re, som bli­ver træ­ne­re for et land, der har det po­ten­ti­a­le, som Dan­mark nu har vist gen­nem de se­ne­ste 20 år. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.