NTAGER TRI­UM­FEN

BT - - SPORTEN -

fet mig. Jeg hav­de for­ven­tet me­re af dem med den sats­ning, de hav­de la­vet. De vandt på et tids­punkt man­ge kam­pe i træk, men de kun­ne ik­ke hol­de dam­pen op­pe, « si­ger Pe­ter Fred­berg, der slut­te­ligt glæ­der sig over Me­tal Liga­ens ni­veau.

» Det har væ­ret en god liga i den­ne sæ­son. Man kan væ­re me­get til­freds med det spil­le­mæs­si­ge ni­veau i grund­se­ri­en. Der har og­så væ­ret et ri­me­ligt højt ni­veau blandt bund­hol­de­ne. Det bli­ver et me­get, me­get spæn­den­de og åbent slut­spil. «

TV 2 SPORTs is­ho­ck­ey­kom­men­ta­tor, Jim­my Bøj­gaard, for­ven­ter, at det stør­ste kvart­fi na­led­ra­ma kom­mer i dy­sten mel­lem Her­ning og Oden­se.

Men der kan bli­ve dra­ma i al­le se­ri­er på nær Søn­derjy­ske- Aal­borg, ly­der det. Og så tror han, at al­le se­ri­er går i mindst fem kam­pe, mens én en­kelt en­der i seks kam­pe.

» Jeg tror, vi får et ud­mær­ket ni­veau og en fi n in­ten­si­tet i slut­spil­let. Der er man­ge hold, der kan spil­le god slut­spils­ho­ck­ey, og det bli­ver me­re spæn­den­de end må­l­rigt. Og så­dan skal det væ­re på den­ne tid af sæ­so­nen, « si­ger Jim­my Bøj­gaard, der tror på en lil­le stig­ning i an­tal­let af slut­spilstilsku­e­re i for­hold til sid­ste sæ­sons slut­spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.