Fred­berg tip­per de fi re kvart­fi na­ler

BT - - SPORTEN -

Søn­derjy­ske- Aal­borg FRED­BERGS TIP: 4- 1 i kam­pe. KOM­MEN­TAR fra Aal­borg- ch­eft ræ­ner Jens Ni­el­sen: » Søn­derjy­ske er stor­fa­vo­rit­ter. Vo­res mål­sæt­ning i år var at kom­me med i slut­spil­let, og det gjor­de vi. Det er godt for vo­res klub. Vi har alt at vin­de mod Søn­derjy­ske. Vi har vun­det to gan­ge mod dem i tur­ne­rin­gen, men nu er det slut­spil, og der er de nok lidt me­re op­pe på tæ­er­ne. «

» Vi kom­mer til at væ­re pres­set, så vo­res for­svars- og må­l­mands­spil skal selv­føl­ge­lig væ­re helt på top­pen. De chan­cer, vi så får, skal vi sco­re på. Det er vig­tigt. « Fre­de­riks­havn- Rung­sted FRED­BERGS TIP: 4- 3 i kam­pe. KOM­MEN­TAR fra Fre­de­riks­havn­ch­eft ræ­ner Pe­ter Jo­hans­son: » Jeg sy­nes, vi har go­de chan­cer i kvart­fi na­len, men vi har stor respekt for Rung­sted, der har man­ge go­de spil­le­re. Selv har vi væ­ret go­de i of­fen­si­ven, men el­lers har det væ­ret en del svin­gen­de i den­ne sæ­son. Vi har ik­ke væ­ret helt sta­bi­le. «

» Vi har go­de in­di­vi­du­el­le spil­le­re, som kan vin­de kam­pe for os. Og så har vi og­så et bredt hold. Vi skal vin­de på en god hol­dind­sats, og så skal hver spil­ler og­så le­ve­re det al­ler­bed­ste. Det er hol­dind­sat­sen, der vin­der kam­pe i slut­spil­let. « Es­b­jerg- Rø­d­ov­re FRED­BERGS TIP: 4- 2 i kam­pe. KOM­MEN­TAR fra Rø­d­ov­re- ch­eftræ­ner Jes­per Duus: » Det er en ny tur­ne­ring, så chan­cer­ne er vel som ud­gangs­punkt 50/ 50. Men med vo­res af­slut­ning på sæ­so­nen, så kan jeg fo­re­stil­le mig, at Es­b­jerg er sto­re fa­vo­rit­ter. «

» Vi skal for­bed­re os men­talt i slut­spil­let. Det er, som om vi har gå­et og ven­tet på at kom­me i gang med det. Og nu gæl­der det om at få det for­løst. Jeg tror ik­ke, Es­b­jerg vil æn­dre på me­get, så de vil bul­dre på, som de al­tid gør. «

» Man­ge af de se­ne­ste kam­pe har vi ik­ke spil­let is­ho­ck­ey, som vi skal. I slut­spil­let skal vi vin­de kam­pe ved mas­ser af skøjte­løb og hårdt ar­bej­de. Og så skal vi læg­ge en mas­se fy­sik ind og ha­ve tra­fi k for­an må­let. « Her­ning- Oden­se FRED­BERGS TIP: 2- 4 i kam­pe. KOM­MEN­TAR fra Oden­se- ch­eft ræ­ner Brad Grat­ton: » Se­ri­en kan godt gå ud i syv kam­pe, så det kan me­get vel bli­ve en lang og spæn­den­de se­rie. «

» Her­ning er et hård­t­ar­bej­den­de hold med en rig­tig god de­fen­siv. Jeg tror, det bli­ver en god se­rie, der kan gå beg­ge ve­je. Det kom­mer i sid­ste en­de an på, hvil­ket hold der kan spil­le bedst på den sva­ge del. Vi har sco­ret en mas­se mål, men vo­res de­fen­siv har svin­get me­get i den­ne sæ­son. Og det har væ­ret lidt om­vendt med Her­ning. «

» Her­ning har slå­et os et par gan­ge i grund­spil­let, og me­get af det har hand­let om vo­res di­sci­plin. Så det gæl­der først og frem­mest om at få di­sci­pli­nen på plads i slut­spil­let. Og så er det selv­føl­ge­lig vig­tigt, at må­l­mands­spil­let er i top, hvis vi skal vin­de kam­pe. « PE­TER FRED­BERG an­be­fa­ler at hol­de øje med: Cory Qu­irk ( Søn­derjy­ske), Da­le Mit­chell ( Oden­se) og Ma­rio La­mou­reux ( Es­b­jerg).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.