Puha! Godt vi selv slip­per

BT - - NYHEDER -

BI­DRAGS­SAT­SER

Po­li­ti­ker­ne er ue­ni­ge om, hvad der skal gø­res ved bo­lig­låns­mar­ke­det, men én ting har de dog til fæl­les: De kom­mer ik­ke selv til at mær­ke no­get som helst til de an­non­ce­re­de pris­stig­nin­ger, der for man­ge dan­ske­res ved­kom­men­de kan lø­be op i tu­sind­vis af kro­ner om året.

In­gen af de ni er­hvervsord­fø­re­re el­ler er­hvervs- og vækst­mi­ni­ste­ren er kun­der hos Nykredit el­ler dat­ter­sel­ska­bet To­tal­kre­dit. Det vi­ser en gen­nem­gang af po­li­ti­ker­nes pri­va­te bo­lig­lån, som BT har fo­re­ta­get.

For­man­den for er­hverv­s­ud­val­get, Mor­ten Bødskov ( S), me­ner dog ik­ke, at det har no­gen be­tyd­ning for sa­gen, at han selv – og de øv­ri­ge po­li­ti­ke­re – er kun­der hos an­dre sel­ska­ber.

» Vi har en klar in­ter­es­se i, at vi får et me­re vel­fun­ge­ren­de re­al­kre­dit­mar­ked, som gør, at kun­der får bed­re valg­mu­lig­he­der, « si­ger Mor­ten Bødskov til BT. Me­re gen­nem­sig­tig­hed Bødskov me­ner på bag­grund af gårs­da­gens mø­de med Nykredit, at en af løs­nin­ger­ne på den nu­væ­ren­de kon­fl ikt er me­re gen­nem­sig­tig­hed på mar­ke­det for bo­lig­lån:

» Det er vig­tigt, at vi kom­mer til at få me­re kon­kur­ren­ce på re­al­kre­dit­mar­ke­det, så kun­der­ne får bed­re valg­mu­lig­he­der. Så­dan no­get helt ba­nalt som stan­dar­di­se­re­de lå­nepo­li­cer, hvor man kan få gen­nem­sig­tig­hed og sam­men­lig­ne pris­ud­bud og lå­ne­ty­per, er et skridt på vej­en. « Eks­per­ter skal ud­re­de om­rå­det Er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sens ( V) be­slut­te­de fre­dag at ned­sæt­te en eks­pert­grup­pe, der frem til sep­tem­ber bl. a. skal un­der­sø­ge de gæl­den­de ka­pi­tal­krav til re­al­kre­dit­sel­ska­ber­ne.

Når eks­pert­grup­pen er fær­dig med sit ar­bej­de, vil mi­ni­ste­ren ta­ge stil­ling til, om lov­giv­nin­gen skal æn­dres.

» Jeg for­sø­ger at om­fav­ne be­kym­rin­gen hos bo­li­ge­jer­ne, men jeg vil ger­ne ken­de kon­se­kven­ser­ne af en even­tu­el ny lov­giv­ning først, « sag­de Tro­els Lund Poul­sen eft er mø­det, iføl­ge Ritzau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.