An­kla­ger: ’ Jeg er til­freds’

BT - - NYHEDER -

DØMT SOM BAG­MAND Selv­om Ret­ten i Ran­ders ik­ke idøm­te 48- åri­ge Tor­ben Kjær­hus Lar­sen for­va­ring, som an­kla­ger Mor­ten Ras­mus­sen hav­de ar­gu­men­te­ret for i sin pro­ce­du­re, var sidst­nævn­te al­li­ge­vel godt til­freds med dom­men på seks års fængsel. » Over­ord­net set er jeg me­get til­freds med dom­men. Jeg er rig­tig godt til­freds med, at han er dømt for stort set al­le for­hold i an­kla­ge­skrif­tet. Nu vil jeg hjem og nær­læ­se dom­men, før jeg skri­ver min indstil­ling til Statsad­vo­ka­ten om det vi­de­re for­løb, « si­ger Mor­ten Ras­mus­sen, der end­nu ik­ke vil vur­de­re, om der er bag­grund for at an­ke sa­gen.

An­kla­ger læg­ger stor vægt på, at ret­ten har valgt at døm­me den 48- åri­ge mand for at ha­ve fun­ge­ret som bag­mand i de pæ­do­fi­le net­værk. Iføl­ge Mor­ten Ras­mus­sen er det før­ste gang, der sker dom­fæl­del­se i så­dan en sag

» Dom­men vi­ser med al ty­de­lig­hed, at bag­mænd og­så skal døm- mes, og det er jeg rig­tig godt til­freds med, « si­ger an­kla­ge­ren.

Tor­ben Kjær­hus Lar­sens for­sva­rer Sø­ren Sa­lo­mon­sen for­tal­te ef­ter doms­af­si­gel­sen, at hans nu vil nær­læ­se dom­men og sam­men med sin kli­ent vur­de­re, om sa­gen skal an­kes til lands­ret­ten.

» Jeg ta­ger dom­men til ef­ter­ret­ning, og min kli­ent har ud­bedt sig be­tænk­nings­tid i for­hold til, om sa­gen skal an­kes, « si­ger Sø­ren Sa­lo­mon­sen. Iføl­ge for­sva­re­ren no­te­re­de Tor­ben Kjær­hus Lar­sen sig dom­men, som han hav­de nog­le be­mærk­nin­ger til, som blev drøf­tet mel­lem dem på to­mands­hånd. » Han var af go­de grun­de ry­stet i et vist om­fang, for seks år er lang tid, « si­ger Sø­ren Sa­lo­mon­sen. Dom­men vi­ser med al ty­de­lig­hed, at bag­mænd og­så skal døm­mes

Hol­land

37- åri­ge Auke V

En svensk mand i slut­nin­gen af 20' er­ne er og­så dømt for be­sid­del­se af bør­ne­por­no i for­bin­del­se med Ho­ar­ders Hell. I marts 2012 blev en 20- årig me­xi­cansk mand,

an­holdt i Me­xi­co Ci­ty for op­ta­gel­se og di­stri­bu­tion af bør­ne­por­no. Said Garcia Lorca hav­de bl. a. op­ta­get sit seksu­el­le mis­brug af en min­dre­årig pi­ge, han var i fa­mi­lie med, og vi­de­re­sendt ma­te­ri­a­let til Ho­ar­ders Hell. Det var tysk po­li­ti, der hav­de tip­pet de me­xi­can­ske myn­dig­he­der om man­den.

er idømt fem års fængsel for pæ­do­fi­li og for sin rol­le i pæ­do­fi­li­rin­gen Ho­ar­ders Hell. I rets­sa­gen mod Tor­ben Kjær­hus Lar­sen for­kla­re­de han, at dan­ske­ren var ho­ve­d­ad­mi­ni­stra­tor af netværket, mens hol­læn­de­ren og au­stra­li­e­ren var me­dad­mi­ni­stra­tor. Auke V var sam­men med dan­ske­ren i Rumænien, hvor han an­gi­ve­ligt vil­le kø­be et spæd­barn. Det­te punkt i til­ta­len blev fra­fal­det i Ret­ten i Ran­ders.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.