CH K

BT - - NYHEDER -

MARTOS LØR­DAG 5. 2016 Rumænien

Tor­ben Kjær­hus Lar­sen

Au­stra­li­en

Shan­non McCu­le

Tor­ben Kjær­hus Lar­sen blev i går ved Ret­ten i Ran­ders dømt til seks års fængsel for ud­bre­del­se af bør­ne­por­no og seksu­elt mis­brug af børn. Han blev dømt for at ha­ve be­gå­et seksu­el­le over­greb på fi­re børn, som han kend­te gen­nem en ven, og han blev des­u­den dømt for at ha­ve la­vet op­ta­gel­ser af over­gre­be­ne. Tor­ben Kjær­hus Lar­sen er des­u­den fun­det skyl­dig i at ha­ve brugt de to pæ­do­fi­le net­værk ' Ho­ar­ders Hell' og ' The Love Zo­ne' til sy­ste­ma­tisk ud­bre­del­se af bør­ne­por­no­gra­fi.

var og­så til­talt for at væ­re rejst til Rumænien med det for­mål at kø­be et spæd­barn, der skul­le brin­ges med til Skan­di­navi­en, hvor det skul­le ud­sæt­tes for seksu­el­le over­greb. Den­ne til­ta­le blev fra­fal­det, for­di ‘ an­kla­ge­myn­dig­he­den ik­ke har ført det for­nød­ne be­vis for det­te for­hold,’ sag­de rets­for­mand Rik­ke Hol­ler. I en pe­ri­o­de på tre år mis­brug­te 34- åri­ge syv små børn, som han af sta­ten var an­sat til at pas­se på i sit job som so­ci­a­l­ar­bej­der. Shan­non McCoo­le er idømt 35 års fængsel for se­xover­gre­be­ne og for - som Tor­ben Kjær­hus Lar­sen - at væ­re ad­mi­ni­stra­tor og le­der af pæ­do­fi­li­rin­gen Ho­ar­ders Hell.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.