Skibsin­spek­tør tvin­ges i ret­ten

BT - - NYHEDER -

SCAN­DI­NAVI­AN STAR En pen­sio­ne­ret skibsin­spek­tør tvin­ges nu til at sva­re på po­li­tiets spørgs­mål om bran­de­ne på fær­gen Scan­di­navi­an Star. Flem­m­ing Thue Jensen ind­kal­des til en af­hø­ring i Kø­ben­havns By­ret om få da­ge.

Det be­kræf­ter spe­ci­a­lankla­ger Jakob Buch- Jep­sen i Kø­ben­havns Po­li­ti over for Ritzau.

Den tid­li­ge­re em­beds­mand i Sø­fart­s­sty­rel­sen skal mø­de i Kø­ben­havns By­ret 16. marts, op­ly­ser han.

» På for­an­led­ning af den nor­ske an­kla­ge­myn­dig­hed har vi bedt Kø­ben­havns By­ret om at fo­re­ta­ge en in­den­ret­lig af­hø­ring, « si­ger Jakob Buch- Jep­sen.

Skibsin­spek­tø­ren stod for ny­lig frem i me­di­er­ne og for­tal­te om si­ne mistanker i sa­gen om ka­ta­stro­fen i april 1990. 159 men­ne­sker mi­ste­de li­vet på grund af brand på fær­gen. Men han po­in­te­r­e­de, at han ik­ke øn­ske­de at ud­ta­le sig til det nor­ske po­li­ti om sa­gen. År­sa­gen er mang­len­de til­lid.

For­le­den spurg­te dan­ske be­tjen­te Thue Jensen, om han vil­le be- sva­re spørgs­mål, men det øn­ske­de han ik­ke.

Næ­ste skridt er alt­så ind­kal­del­sen til den så­kaldt in­den­ret­li­ge af­hø­ring. Det in­de­bæ­rer, at en dom­mer over­væ­rer af­hø­rin­gen og dik­te­rer sva­re­ne til rets­bo­gen.

Nor­ske po­li­ti­folk vil væ­re til ste­de un­der rets­mø­det, op­ly­ser spe­ci­a­lankla­ge­ren.

Imid­ler­tid skal of­fent­lig­he­den ik­ke kun­ne føl­ge med i spørgs­mål og svar, hvis det står til an­kla­ge­myn­dig­he­den. Bag luk­ke­de dø­re » Vi vil frem­sæt­te be­gæ­ring om, at det fo­re­går bag luk­ke­de dø­re, « si­ger Jakob Buch- Jep­sen.

Og­så tid­li­ge­re har dansk po­li­ti hjul­pet de nor­ske kol­le­ger. For ek­sem­pel med at få ransa­get hjem­me hos Mi­ke Ax­dal fra den dan­ske støt­te­grup­pe.

For­le­den stod Flem­m­ing Thue Jensen frem i blandt an­det Po­li­ti­ken og på et pres­se­mø­de i Oslo. Her for­tal­te han, at han mistæn­ker be­sæt­nings­med­lem­mer for at væ­re brandstif­te­re.

Han var Sø­fart­s­sty­rel­sens ho­ve­d­un­der­sø­ger og be­sig­ti­ge­de den brand­ska­de­de fær­ge, da den var ble­vet slæbt til kaj i den sven­ske by Ly­sekil. Thue Jensen har for­talt, at han i to til­fæl­de i 1990 for­tal­te nor­ske ef­ter­for­ske­re om sin mi­stan­ke, men at han al­drig blev ind­kaldt til af­hø­ring.

Og­så en an­den tid­li­ge­re em­beds­mand fra Sø­fart­s­sty­rel­sen Knud Skaa­re­berg Erik­sen har for­talt, at han gav norsk po­li­ti nav­ne­ne på fi­re be­sæt­nings­med­lem­mer, som kun­ne mistæn­kes. Hel­ler ik­ke den­ne op­lys­ning tog norsk po­li­ti iføl­ge Erik­sen al­vor­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.