’ Jeg er fuld­stæn­dig li­geg­lad med, hvad di­ver­se for­ske­re kom­mer med af un­der­sø­gel­ser’

BT - - NYHEDER -

SVAR PÅ TIL­TA­LE Ven­stres land­di­strikt­sord­fø­rer Tho­mas Da­ni­el­sen un­drer sig over, at der er så me­get ne­ga­tiv fo­kus på de ti for­søgs­pro­jek­ter. » Tro­els Lund Poul­sen sag­de net­op ved lan­ce­rin­gen af de her pro­jek­ter, at der ik­ke li­ge­frem hav­de væ­ret en kø af in­ve­sto­rer, men at han hå­be­de, at det vil­le lyk­kes.

Det, som jeg un­drer mig over, er, at der er så man­ge i den off ent­li­ge de­bat, som stil­ler spørgs­mål til de her pro­jek­ter. Der er åben­bart en helt sær­lig om­sorg for, om der kan skaf­fes in­ve­sto­rer, så snart pro­jek­ter­ne lig­ger i land­di­strik­ter­ne, og det skal åben­bart ha­ve be­tyd­ning for, hvil­ke po­li­ti­ske be­slut­nin­ger vi skal træf­fe, « si­ger Tho­mas Da­ni­el­sen.

» Jeg er fuld­stæn­dig li­geg­lad med, hvad di­ver­se for­ske­re kom­mer med af un­der­sø­gel­ser. Du kan al­li­ge­vel ik­ke fi nde to for­ske­re, der kom­mer med det sam­me re­sul­tat. Jeg sy­nes, det er langt me­re in­ter­es­sant, at der fak­tisk er nog­le ildsjæ­le og in­ve­sto­rer, som ud fra de po­li­ti­ske ram­mer, vil ska­be bæ­re­dyg­ti­ge pro­jek­ter i har­moni med na­tu­ren, så vo­res frie og åb­ne kyst­na­tur bli­ver til­gæn­ge­lig for end­nu fl ere. «

» Fak­ta er, at al­le un­der­sø­gel­ser kom­mer med for­skel­li­ge ud­fald, så det er svært at ta­ge høj­de for. Vi gi­ver nu nog­le mu­lig­he­der, og jeg sy­nes, det er fuld­stæn­dig van­vit­tigt, hvis vis­se ste­der i lan­det ik­ke skal ha­ve mu­lig­hed for po­si­tiv ud­vik­ling. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.