Tro­els Lunds luft kas

BT - - NYHEDER -

KYSTBEBYGGELSE fi re mil­li­ar­der. Så vi må si­ge, at for­søgs­ord­nin­gen er en suc­ces, « sag­de Tro­els Lund Poul­sen 30. ok­to­ber.

Den nye sag kom­mer, eft er at BT de se­ne­ste da­ge har be­skre­vet, hvor­dan det for­ven­te­de be­søgstal på i alt 1,7 mio. over­nat­ten­de gæ­ster på de ti pro­jek­ter iføl­ge eks­per­ter er langt over­vur­de­ret, li­ge­som mi­ni­ste­ri­ets egen ana­ly­se vi­ser, at de fl este uden­land­ske turi­ster kom­mer for at se strand og na­tur.

Et af de stør­ste byg­ge­pro­jek­ter er et helt nyt fe­ri­e­resort med to ho­tel­ler, 400 fe­ri­e­bo­li­ger, to cam­ping­plad­ser og vandop­le­vel­ser på Nor­dals, der eft er pla­nen skal til­træk­ke 560.000 over­nat­ten­de gæ­ster om året. Gam­le be­reg­nin­ger Ud­vik­lings­kon­su­lent i Søn­der­borg Kom­mu­ne Pe­ter Møl­gaard for­tæl­ler, at resor­tet kræ­ver en in­ve­ste­ring på 1,3 mia. kr. og at der langt­fra er in­ve­sto­rer på plads til at be­ta­le reg­nin­gen. Møl­gaard er­ken­der nem­lig, at for­vent­nin­gen om over en halv mil­li­on over­nat­ten­de gæ­ster er et fl ere år gam­melt skøn, og kom­mu­nen nu skal til at fi nde ud af, om pla­nen re­elt hol­der.

» I det fea­si­bi­li­ty stu­dy ( ana­ly­se af pro­jek­tets øko­no­mi­ske bæ­re­dyg­tig­hed, red.) vi har i ud­bud i øje­blik­ket, er be­søgstal­le­ne no­get, vi skal ha­ve klar­lagt. De fo­re­lø­bi­ge be­reg­nin­ger er som sagt ba­se­ret på skøn fra 2013, og det er de tal, vi skal ha­ve fak­tatjek­ket i det ud­bud vi har ude li­ge nu – alt­så hvor man­ge turi­ster der vil kom­me, el­ler kan der po­ten­ti­elt set kom­me, hvis pro­jek­tet re­a­li­se­res. Der skal vi selv­føl­ge­lig ha­ve set på, om der er sket nog­le æn­drin­ger Det er 10 pro­jek­ter, som uden tvivl vil væ­re med til at træk­ke fl ere turi­ster til de dan­ske ky­ster og ska­be vækst og ar­bejds­plad­ser lo­kalt si­den 2013, der gør, at be­tin­gel­ser­ne for be­søgstal­let har æn­dret sig. Det vil jeg dog ik­ke spe­ku­le­re i li­ge nu, men det er klart, at vi ik­ke kan præ­sen­te­re no­get for vo­res in­ve­sto­rer, som ik­ke hol­der. «

» Nej, det har vi ik­ke. Det er det skal vi ud at fi nde, når vo­res fea­si­bi­li­ty stu­dy lig­ger klar. Vi har som ud­gangs­punkt en stærk lo­kal in­ve­stor i Bit­ten og Mads Clau­sens Fond, der og­så er in­vol­ve­ret i Dan­foss Uni­ver­se Par­ken, som fe­ri­e­resor­tet vil lig­ge klos op ad, men den kan ik­ke stå ale­ne. Vi skal ha­ve fun­det an­dre in­ve­sto­rer, « si­ger Pe­ter Møl­gaard. Hvi­de ele­fan­ter på stran­den Hel­ler ik­ke Øhavs­cen­ter Chri­sti­ans­min­de på Syd­fyn, be­søgs­cen­te­ret ved Stevns Kl­int, Løk­ken Klit­ho­tel el­ler Aqua Park Møn har in­ve­sto­rer klar.

Pro­fes­sor og le­der ved Cen­ter for Land­di­strikt­s­forsk­ning ved Syd­dansk Uni­ver­si­tets­cen­ter An­ne Met­te Hja­la­ger er langt­fra over­ra­sket.

» Når det gæl­der ulands­bi­stand, ta­ler man om hvi­de ele­fan­ter, når der er brugt pen­ge på byg­ge­ri­er, som ba­re står tom­me, og det kun­ne jeg godt fryg­te kun­ne ske her. Jeg er be­stemt ik­ke over­ra­sket over, at der ik­ke kan fi ndes in­ve­sto­rer til et pro­jekt som be­skre­vet på Als, « si­ger hun. Be­n­ar­bej­det mang­ler Det nye sto­re ba­de­land med over­nat­ning Aqua Park Møn har i sin pro­jekt­be­skri­vel­se kl­ar­gjort, at der for­ven­tes 300.000 over­nat­ten­de. Men li­ge­som på Nor­dals er der stor usik­ker­hed om pro­jek­tet.

» Vi er i øje­blik­ket ved at ind­gå kon­trakt med rå­d­giv­nings­fi rma­er, der skal la­ve en fea­si­bi­li­ty stu­dy. Og der skal vi ha­ve la­vet en­de­li­ge be­reg­nin­ger for et mu­ligt be­søgstal. Alt­så hvor­vidt der dy­best set er et mar­ked for Aqua­park Møn. Vi kan ik­ke gå i gang med en in­ve­stor­søg­ning, før vi har det på plads. Så vi har in­gen in­ve­sto­rer på plads end­nu, « si­ger Bent Lyk­ke, be­sty­rel­ses­med­lem og di­rek­tør i Suk­ker­fa­brik­ken A/ S, der er pro­jekt­grup­pen bag Aqua Park Møn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.