Mi­ni­ster i sam­råd

BT - - NYHEDER -

SKO­LE­RET Er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen ( V) bli­ver nu kaldt i sam­råd om kyst­byg­ge­ri­er­ne. » Det vir­ker på in­gen må­der som om, at der er sam­men­hæng mel­lem de op­lys­nin­ger, som mi­ni­ste­ren har gi­vet om de pro­jek­ter, og så vir­ke­lig­he­den. Nu er det kom­met frem, at der er enormt stor usik­ker­hed for­bun­det med pro­jek­ter­ne, som mi­ni­ste­ren el­lers har gi­vet ind­tryk for er li­ge om hjør­net og vil ska­be en mas­se ar­bejds­plad­ser. I ste­det la­der det til, at en stor del af pro­jek­ter­ne mest af alt er et fa­ta­mor­ga­na, « si­ger Maria Re­u­mert Gjer­ding, der er mil­jøord­fø­rer for En­heds­li­sten og til­fø­jer:

» Jeg sy­nes især, det er upas­sen­de, at mi­ni­ste­ren al­le­re­de har be­slut­tet, at der skal god­ken­des fem­ten nye pro­jek­ter, in­den vi over­ho­ve­det ved, om de ti før­ste pro­jek­ter re­elt bli­ver til no­get. «

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er en del af for­li­get om kyst­pro­jek­ter­ne, og par­tiets er­hvervsord­fø­rer Mor­ten Bødskov vil nu sør­ge for, at der bli­ver stil­let stør­re krav til de fem­ten nye pro­jek­ter, som der nu for­hand­les om.

» På vo­res næ­ste mø­de med mi­ni­ste­ren vil jeg som det før­ste afk ræ­ve, at der kom­mer en de­tal­je­ret re­de­gø­rel­se, så vi kan god­ken­de pro­jek­ter­ne på et me­re kva­li­fi ce­ret grund­lag, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.