Løk­ke ud­vi­der krigs­man­dat

BT - - NYHEDER -

KRIG og seks må­ne­der frem. Des­u­den ind­sæt­tes et Hercu­les trans­port­fly Med be­slut­nin­gen om at sen­de til at ope­re­re i he­le ind­sats­om­råom­kring 400 dan­ske sol­da­ter det. til Irak og Sy­ri­en for at be­kæ­mer har væ­ret rejst tvivl om det pe Is­la­misk Stat lig­ger Dan­fol­ke­ret­li­ge man­dat for at gå ind i mark i top­pen af de bi­dra­gen­de Sy­ri­en, som mod­sat Irak ik­ke har lan­de i ko­a­li­tio­nen. an­mo­det det in­ter­na­tio­na­le sam­fund om hjælp.

» Vi skal ik­ke ska­be en si­tu­a­tion, hvor Isil kan gem­me sig bag en lan­de­græn­se.

Det helt af­gø­ren­de er, at den ko­a­li­tion, som vi ind­går i, kan reg­ne med, at der er et sub­stan­ti­elt dansk bi­drag, og at det prin­ci­pi­elt kan bru­ges bå­de i Irak og Sy­ri­en, « si­ger stats­mi­ni­ste­ren.

Fol­ke­ret­ten gi­ver mu­lig­hed for at in­ter­ve­ne­re hu­ma­ni­tært, når der er en trus­sel – i det­te til­fæl­de Is­la­misk Stat – mod ci­vil­be­folk­nin­gen, fred og sik­ker­hed. Fol­ke­tin­gets par­ti­er har fre­dag gi­vet bred op­bak­ning til at ud­vi­de man­da­tet fra Irak til at be­kæm­pe den mi­li­tan­te be­væ­gel­se i Sy­ri­en og­så.

Der er ta­le om, at Dan­mark bok­ser over sin egen vægt­klas­se, ly­der det fra stats­mi­ni­ste­ren om man­da­tet.

» Hvor­dan det præ­cis skal bru­ges, be­ror på en mi­li­tær­fag­lig vur­de­ring, men det be­ty­der, at Dan­mark le­ve­rer en ka­pa­ci­tet af be­trag­te­lig stør­rel­se og der­med yder vo­res væ­sent­li­ge bi­drag til at få ned­kæm­pet Isil ( et an­det ord for Is­la­misk Stat, red.).

Det skal ske for at få gen­skabt fre­den i den re­gion, men og­så af hen­syn til vo­res egen sik­ker­hed i Dan­mark, « si­ger stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V).

Bi­dra­get om­fat­ter en spe­ci­alstyr­ke på om­kring 60 mand, som ind­led­nings­vis skal træ­ne, rå­d­gi­ve og støt­te iraki­ske styr­ker.

Fi­re F- 16- kamp­fly – samt tre i lo­gi­stisk re­ser­ve – ind­sæt­tes i bå­de Irak og Sy­ri­en fra som­me­ren 2016 Der er in­tet al­ter­na­tiv til at be­kæm­pe dem og fjer­ne dem fra jor­dens over­fla­de Be­kæm­per Is­la­misk Stat Dan­mark skal bi­stå den in­ter­na­tio­na­le ko­a­li­tion på 66 lan­de med at be­kæm­pe Is­la­misk Stat, som be­kri­ger blandt an­det præ­si­dent Bas­har al- As­sad og vil op­ret­te et ka­li­fat i re­gio­nen.

» Pa­ral­lelt med det­te er der en vå­ben­hvi­le med As­sad, og der går for­hand­lin­ger i gang, som vi al­le hå­ber en­der i en fre­de­lig løs­ning.

Men det om­fat­ter ik­ke Isil, de mør­ke kræf­ter, som vil ge­nind­fø­re ka­li­fa­tet, og som ik­ke ba­re un­der­tryk­ker sin egen be­folk­ning, men og­så vil be­gå ter­r­o­ris­me på vo­res jord.

Der er in­tet al­ter­na­tiv til at be­kæm­pe dem og fjer­ne dem fra jor­dens over­fla­de, « si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Den del­vi­se vå­ben­hvi­le i Sy­ri­en er for­hand­let af USA, Rusland og an­dre stormag­ter, og bå­de det sy­ri­ske re­gi­me og 100 op­rørs­grup­per har god­kendt af­ta­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.