2. Hjem fra ho­spi­ta­let 3. Hvad skal bar­net hed­de?

BT - - NYHEDER -

Dan­sker­ne sid­der kli­stret til skær­men, når der er roy­al bar­nedåb. For her bli­ver nav­net på den lil­le prins el­ler prin­ses­se en­de­lig af­slø­ret. Knap så me­gen spæn­ding er der i Sve­ri­ge, hvor kong Carl Gustaf med­del­er nav­net på et mø­de i stats­rå­det da­gen ef­ter føds­len.

I Dan­mark er der tra­di­tion for, at det ny­bag­te for­æl­dre­par bli­ver på ho­spi­ta­let i nog­le da­ge. Kron­prin­ses­se Mary blev på Ri­get i tre da­ge, da hun fød­te prins Chri­sti­an i 2005 og i seks da­ge med tvil­lin­ger­ne. Når de så skal hjem, vi­ser de den lil­le ny frem for pres­sen i sel­skab med ho­spi­tals­per­so­na­let. Gan­ske an­der­le­des ser det ud hos vo­res sven­ske na­bo­er. Her gør de kon­ge­li­ge præ­cis som al­le vi an­dre dø­de­li­ge – ta­ger hjem til hver­da­gen ef­ter en en­kelt over­nat­ning. Til gen­gæld nø­jes sven­sker­ne med at vi­se den lil­le ny frem på de so­ci­a­le me­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.