Skat­te- skan­da­len

BT - - NYHEDER -

SKAT­TE- SKAN­DA­LE til ak­tio­næ­rer­ne, li­ge­som det stod klart, at Skats kon­trol hav­de væ­ret man­gel­fuld.

Skan­da­len er blot en af fle­re, der har ramt Skat de se­ne­re år, og den fyld­te en del, da skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen ( V) of­fent­lig­gjor­de hand­lings­pla­nen ’ Skat ud af kri­sen’, der blev of­fent­lig­gjort 25. sep­tem­ber sid­ste år.

» Der er ta­le om et skøn, og det kan ik­ke ude­luk­kes, at be­lø­bet bli­ver hø­je­re, når sa­gen er fuldt af­dæk­ket, « hed det i hand­lings­pla­nen.

I novem­ber vok­se­de be­lø­bet, som er for­s­vun­det fra Skat, til ca. 9,1 mia. kr. Og nu vi­ser det sig, at be­lø­bet kan væ­re langt stør­re. Si­ger det er lov­ligt For det er ale­ne én mand, Sanjay Shah, der er mistænkt for at væ­re ho­ved­man­den bag, at ca. 9 mia. kr. er su­get ud af statskas­sen. Men iføl­ge den bri­ti­ske fi­nans­mand selv har an­dre gjort ham num­me­ret ef­ter, så han me­ner, iføl­ge Bør­sen, at statskas­sen kan mang­le me­re end 20 mia. kr. Des­u­den me­ner han, at han har få­et pen­ge­ne på lov­lig vis.

» Set her­fra pas­ser det med mi­ne kun­ders ak­ti­vi­te­ter. Men be­lø­be­ne kan væ­re stør­re. Jeg ved, at de 9 mia. kr. var på grund af mi­ne kun­ders ak­ti­vi­te­ter, men jeg ved, at fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner og­så har væ­ret in­vol­ve­ret i de her hand­ler i Dan­mark, så det vil ik­ke over­ra­ske mig, hvis be­lø­bet er stør­re end 20 mia. kr., « si­ger Sanjay Shah til Bør­sen.

Be­lø­bet får det til at lø­be ‘ koldt ned ad ryg­gen’ på skat­te­eks­pert, ad­vo­kat Mi­cha­el Bjørn Han­sen, der dog er skep­tisk over for Sanjay Sha­hs på­stand:

» Jeg har stor mi­stil­lid til Skat, men Rigs­re­vi­sio­nen har væ­re in­de over, og de vil­le ha­ve op­da­get det, hvis der mang­le­de så man­ge pen­ge på ki­ste­bun­den, « si­ger Mi­cha­el Bjørn Han­sen.

Skat­te­ad­vo­ka­ten Tor­ben Bag­ge er og­så skep­tisk.

» Det kan godt væ­re, at der kan væ­re ta­le om en mil­li­ard el­ler to me­re end de 9, Skat har meldt ud, men 20 mil­li­ar­der er me­get us­and­syn­ligt. Det sam­me er hans på­stand

LØR­DAG 5. MARTS 2016 om, at han har truk­ket pen­ge­ne ud på lov­lig vis, « si­ger han.

3. novem­ber sid­ste år med­del­te bag­mand­spo­li­ti­et, at man hav­de be­slag­lagt 1,7 mia. kr. på uden­land­ske bank­kon­ti.

Skat har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.