Svin­del- mistænkt fe­ster med

BT - - NYHEDER -

PO­RTRÆT Den bri­ti­ske fi­nans­haj Sanjay Shah er ef­ter­søgt i bå­de Tys­kland, Eng­land og Dan­mark for svin­del med svim­len­de mil­li­ards­um­mer. I går stod han frem i dag­bla­det Bør­sen og er­kend­te åbent, at han har he­vet 9 mil­li­ar­der ud af Skat, men han har ik­ke gjort no­get ulov­ligt, si­ger han. Men hvem er han egent­lig, ho­ved­per­so­nen, som bag­mand­spo­li­ti­et mistæn­ker for at stå bag skat­teskan­da­len om mil­li­ards­to­re ud­be­ta­lin­ger af ud­byt­teskat, og som kø­rer en svi­ne­dyr Rolls- Roy­ce, tryk­ker hånd med pro­mi­nen­te mu­si­ke­re som Prin­ce, Snoop Dogg og Len­ny Kravitz og af­hol­der eks­klu­si­ve vel­gø­ren­heds­ar­ran­ge­men­ter?

Sanjay Shah har ke­ny­an­ske for­æl­dre, men er bri­tisk stats­bor­ger, da han er født og op­vok­set i vel­ha­ver­kvar­te­ret Maryle­bo­ne i hjer­tet af Lon­don.

Iføl­ge ma­ga­si­net Glo­bal Ci­tizen er det og­så her, han har læst bio­me­di­cin på King’s Col­le­ge. Se­ne­re skif­te­de han spor til re­visor, men re­visor­drøm­men blev skrot­tet til for­del for ‘ the high li­fe’ som fi­nan­si­e­rings­mand. Fi­nan­si­e­rings­mand In­ve­ste­rings­ban­ker­ne Mer­rill Lynch, Mor­gan Stan­ley, Cre­dit Su­is­se, ING og Ra­bo­bank er ba­re nog­le af de virk­som­he­der, han har væ­ret for- bi på sin vej mod mil­li­o­ner­ne.

46- åri­ge Sanjay Shah blev iføl­ge ma­ga­si­net Glo­bal Ci­tizen ar­bejds­løs i slut­nin­gen af nul­ler­ne, da den glo­ba­le fi­nanskri­se slog sto­re de­le af ban­kver­de­nen om­kuld.

Sam­men med sin ko­ne Usha og de­res tre børn Aman, Esha og Nik­hil for­lod han i 2009 Eng­land og slog sig ned på på pal­meø­en Palm Ju­meirah i Du­bai. En men­ne­ske­skabt ø for­met som en sym­me­trisk pal­me med eks­klu­si­ve rig­mands­resi­den­ser på stri­be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.