SVIN­DEL PÅ NET

An­tal­let af an­mel­del­ser for da­ta­bed­ra­ge­ri er me­re end for­doblet på ba­re et en­kelt år, men dan­sker­ne ved ik­ke, hvor­dan de be­skyt­ter sig på net­tet

BT - - NYHEDER -

DA­TA- BED­RA­GE­RI be­skyt­ter sig på net­tet. Det vi­ser en rap­port fra For­bru­ger­rå­det Tænk.

Be­skyt­tel­se mod svin­del på net­tet er et sam­fund­spro­blem, på­pe­ger Ras­mus The­e­de, der er for­mand for Rå­det for Di­gi­tal sik­ker­hed.

» I Dan­mark er vi tryg­ge. Det er ba­re utro­ligt vig­tigt at væ­re op­mærk­som på, at når man går på in­ter­net­tet, er man ik­ke læn­ge­re ba­re i Dan­mark. De­r­in­de er det he­le ver­den, og det glem­mer man­ge dan­ske­re, for­di den di­gi­ta­le ud­vik­ling er gå­et så hur­tigt, « si­ger Ras­mus The­e­de.

I rap­por­ten fra For­bru­ger­rå­det Tænk un­der­stre­ger Kim Aa­ren­strup, at det især er grisk­hed, uvi­den­hed og nai­vi­tet, der får dan­sker­ne til at fal­de i fæl­der­ne på net­tet.

» Det går ik­ke i cy­ber­s­pa­ce, man må væ­re skep­tisk, « fast­slår Kim Aa­ren­strup i rap­por­ten. Mis­bru­ger til­lid Den uvi­den­de for­bru­ger sto­ler of­te på af­sen­de­ren af e- mail og vil der­for ek­sem­pel­vis tryk­ke på et link i en svin­del­mail, som kan lå­se com­pu­te­ren og kræ­ve en sum pen­ge for at få den låst op, for­tæl­ler Anet­te Høyrup, der er se­ni­o­rjurist i For­bru­ger­rå­det Tænk.

Der­u­d­over bli­ver man­ge dan­ske­re nar­ret af så­kald­te phis­hin­gan­greb, som er en me­to­de, hvor en af­sen­der ved hjælp af e- mail, sms el­ler i nog­le til­fæl­de te­le­fo­nopkald for­sø­ger at lok­ke for­tro­lig in­for­ma­tion ud af pri­vat­per­so­ner. Det kan f. eks. væ­re en e- mail, der ser ud til at kom­me fra ek­sem­pel­vis Skat el­ler din bank.

» Så får svind­le­ren lok­ket nog­le op­lys­nin­ger ud af for­bru­ge­ren, for­di for­bru­ge­ren har til­lid til den in­sti­tu­tion el­ler virk­som­hed, der frem­står som af­sen­der af mai­len, « for­tæl­ler Anet­te Høyrup. Ses­sions­lo­g­ning Et væ­sent­ligt red­skab i po­li­tiets ef­ter­forsk­ning af da­ta­bed­ra­ge­ri er ses­sions­lo­g­ning, men i 2014 blev loven stand­s­et. Re­ge­rin­gen vil dog sidst på må­ne­den frem­sæt­te et lov­for­slag, som skal gi­ve po­li­ti­et stør­re be­fø­jel­ser til at over­vå­ge dan­sker­nes fær­den på in­ter­net­tet.

» Ses­sions­lo­g­ning er et va­ske­æg­te di­lem­ma, som po­li­ti­ker­ne skal ta­ge stil­ling til, og der er bor­ger­in­ter­es­ser på beg­ge si­der. På den ene si­de er der hen­sy­net til pri­vat­li­vets fred, mens der på den an­den si­de er hen­sy­net til bor­ger­nes sik­ker­hed, tryg­hed og pri­vat­liv på net­tet. Det hand­ler og­så om rets­sik­ker­hed. Log­ning kan bru­ges til at fæl­de ger­nings­mænd, men det kan og­så bru­ges til at ren­se bor­ge­re for mi­stan­ke, « si­ger Kim Aa­ren­strup.

Lo­gin- bil­le­det Lad væ­re med at bru­ge dit NemID, hvis lo­gin- bil­le­det ser an­der­le­des ud, end det ple­jer, el­ler hvis du bli­ver bedt om at ind­ta­ste NemID­ko­den fle­re gan­ge. Af­bryd for­bin­del­sen og kon­takt din bank.

Ad­gangs­ko­de Du bør æn­dre din ad­gangs­ko­de til NemID med jæv­ne mel­lem­rum.

Nøg­le­kort Ind­skan ik­ke dit nøg­le­kort og læg ik­ke bil­le­det på com­pu­ter el­ler smartp­ho­ne. Det sæn­ker sik­ker­he­den, for­di svind­le­re kan fin­de det, hvis de har ha­ck­et com­pu­te­ren.

Fo­to af nøg­le­kort Du skal un­der in­gen om­stæn­dig­he­der re­a­ge­re på en sms, der op­for­drer dig til at sen­de et fo­to af dit nøg­le­kort. Jeg er al­tid me­get på­pas­se­lig, når jeg hand­ler på in­ter­net­tet, og som gra­fi­ker le­ver jeg selv af at la­ve hjem­mesi­der. Det bur­de ik­ke kun­ne ske for mig, men det gør det så al­li­ge­vel

Kon­takt din bank Kon­takt om­gå­en­de din bank, hvis du har væ­ret ud­sat for mis­brug. Som ud­gangs­punkt dæk­ker ban­ken pri­vat­per­so­ners tab, men der er en selvri­si­ko, som kan svin­ge fra om­kring 1.000 til 8.000 kro­ner.

Gem be­vi­ser Be­vis phis­hing- for­sø­get ved at ta­ge et print el­ler vi­de­re­send mail/ sms som ek­sem­pel. Er der ind­gå­et abon­ne­ment­er el­ler an­dre af­ta­ler, for­di din iden­ti­tet har væ­ret stjå­let, vil det hel­ler ik­ke væ­re dig, der skal be­ta­le, men du bør kon­tak­te virk­som­he­der­ne og gem­me be­vi­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.