TET EKS­PLO­DE­RER

BT - - NYHEDER -

FRU­STRE­RET Da Char­lot­te Munch fra Sil­ke­borg var ne­de i ban­ken for at hæ­ve pen­ge i sid­ste uge, blev kor­tet slugt af au­to­ma­ten, og hun måt­te gå hjem uden hver­ken kon­tan­ter el­ler kre­dit­kort. Den 57- åri­ge kvin­de kon­tak­te­de sin bank­rå­d­gi­ver med det sam­me og fik føl­gen­de be­sked:

Der var fo­re­ta­get mistæn­ke­li­ge transak­tio­ner på kon­to­en, og der­for var kor­tet ble­vet spær­ret.

Da Char­lot­te Munch ef­ter­føl­gen­de tjek­ke­de sin net­bank, kun­ne hun se, at der var ble­vet truk­ket knap 800 kr. fra et ar­gen­tinsk bil­let­kon­tor, som hun al­drig har hørt om før. » Der er nog­le, der har op­s­nap­pet mi­ne kor­top­lys­nin­ger på en el­ler an­den må­de, men det er en gå­de for mig, hvor­dan det er fo­re­gå­et, « for­tæl­ler Char­lot­te Munch til BT.

Desvær­re er det ik­ke før­ste gang, at det er sket for hen­de. For blot et halvt år si­den modt­og Char­lot­te Munch en ræk­ke e- mail fra Fa­ce­book, hvor at det frem­gik, at der hav­de væ­ret en an­den bru­ger in­de på hen­des kon­to. Den­ne bru­ger hav­de med Char­lot­te Mun­chs kor­top­lys­nin­ger over­ført næ­ste 8.000 kr. til en uden­land­sk po­ker­hjem­mesi­de.

» Det er mystisk, hvor­dan det kan ske to gan­ge med to for­skel­li­ge kre­dit­kort. Jeg er al­tid me­get på­pas­se­lig, når jeg hand­ler på in­ter­net­tet, og som gra­fi­ker le­ver jeg selv af at la­ve hjem­mesi­der. Det bur­de ik­ke kun­ne ske for mig, men det gør det så al­li­ge­vel, « si­ger hun. Ut­rygt Hun for­kla­rer, at hun hver­ken har be­søgt no­gen for­mer for ’ skum­le hjem­mesi­der’ el­ler klik­ket på ban­ner- annoncer og den slags.

» Jeg hver­ken spil­ler el­ler ser på po­r­no­si­der. Jeg er ret ke­de­lig, hvad det an­går. Så hvor­dan mit kon­tonum­mer er kom­met i for­bin­del­se med Fa­ce­book, ved jeg sim­pelt­hen ik­ke. «

Hun kal­der det ir­ri­te­ren­de og ut­rygt, at man som for­bru­ger ik­ke kan stil­le no­get op over for it- svind­ler­ne.

» Man er på her­rens mark på net­tet. Jeg skal nok få mi­ne pen­ge dæk­ket af ban­ken, men det er mø­gir­ri­te­ren­de og bøv­let, « si­ger Char­lot­te Munch.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.