BT- fo­to­graf

BT - - NYHEDER -

ÅRETS PRES­SE­FO­TOS Der var pris­regn til lan­dets bed­ste pres­se­fo­to­gra­fer, da Årets Pres­se­fo­to i går løb af stab­len i Den Sor­te Di­a­mant i Kø­ben­havn. Årets Pres­se­fo­to­graf blev Jo­a­chim La­de­fo­ged fra Jyl­lands- Po­sten, og Ja­cob Ehr­ba­hn fra Po­li­ti­ken vandt pri­sen for Årets Pres­se­fo­to. Men og­så BTs Bax Lindhardt var blandt vin­der­ne. Han vandt pri­sen for ’ Årets Dan­ske Hver­dags­bil­le­de’ for bil­le­det af to kampklæd­te be­tjen­te på Kon­gens Nytorv i Kø­ben­havn. De står for­an et hegn med en col­la­ge, der vi­ser, hvor­dan den kend­te plads kom­mer til at se ud, når me­tro- byg­ge­ri­et er fær­dig­gjort. Og det var en glad, men og­så over­ra­sket Bax Lindhardt, som BT snak­ke­de med, ef­ter han hav­de mod­ta­get den for­nem­me pris:

» Jeg er selv­føl­ge­lig enormt glad over at ha­ve vun­det pri­sen. Det hav­de jeg slet ik­ke reg­net med, for når man ser på de fo­tos, der er ta­get i lø­bet af året, er der vir­ke­lig man­ge go­de bil­le­der imel­lem, « si­ger han til BT.

Da Bax Lindhardt den 17. novem­ber sid­ste år tog bil­le­det i an­led­ning af, at po­li­ti­re­for­men var fal­det på plads, hav­de han in­gen for­nem­mel­se af, at han nog­le må­ne­der se­ne­re vil­le stå med pri­sen for ’ Årets Dan­ske Hver­dags­bil­le­de’. Pri­ser er ik­ke no­get, der fyl­der i den dyg­ti­ge pres­se­fo­to­gr­afs tan­ker i det dag­li­ge ar­bejds­liv: » Prisover­ræk­kel­sen er en år­lig fest­dag, og det er selv­føl­ge­lig fedt at mær­ke, at folk sæt­ter pris på mit ar­bej­de. Men det må al­drig væ­re i fo­kus el­ler over­skyg­ge no­get, når jeg er ude på en op­ga­ve, « si­ger han.

Og­så re­dak­tions­chef på BT Per Ko­fo­ed er be­gej­stret over pri­sen, som han me­ner er et ud­tryk for Bax Lind­hardts kre­a­ti­ve til­gang til fa­get: » Det er su­per godt, og vi er stol­te på Bax’ veg­ne. Han har rig­tig man­ge års er­fa­ring og er god til at se hi­sto­ri­en og ik­ke mindst for­tæl­le den igen­nem si­ne bil­le­der. Og så har han en ev­ne til at se mu­lig­he­der, som in­gen an­dre ser, hvil­ket det prisvin­den­de bil­le­de er et godt ek­sem­pel på. Sam­ti­dig er pri­sen og­så et skul­der­klap til BT. Vi be­fin­der os midt i en pe­ri­o­de, hvor vi op­pri­o­ri­te­rer bil­le­der­ne, og der­for gi­ver det os og­så et boost fremad­ret­tet, « si­ger han.

Berlingske Me­di­as Li­se­lot­te Sa­broe vandt og­så en pris for ’ Årets Sports­bil­le­de’ ( Action) med bil­le­det af en jub­len­de Zla­tan Ibra­him­ovic, der med si­ne mål var med­vir­ken­de til at Sve­ri­ge og ik­ke Dan­mark kva­li­fi­ce­re­de sig til EM i fod­bold til som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.