Olie- mil­li­ar­dær sik­rer Dylans ar­kiv

BT - - NYHEDER -

DO­NA­TION The Uni­ver­si­ty of Tulsa i den ame­ri­kan­ske stat Okla­ho­ma har sik­ret sig, hvad de fle­ste uni­ver­si­te­ter rundt om i ver­den kun kan drøm­me om: En me­get stor po­r­tion af Bob Dylans per­son­li­ge ar­ki­ver. Det er me­nin­gen, at uni­ver­si­te­tet i den fjer­ne ame­ri­kan­ske stat skal op­be­va­re de godt 6.000 do­ku­men­ter for al ef­ter­tid og be­vid­ne, hvor- dan USAs stør­ste mu­si­ker og sangskri­ver frem­brag­te sin kunst.

Det er en me­get stor do­na­tion fra Ge­or­ge Kai­ser Fa­mily Fo­un­da­tion - fa­mi­li­en der er ble­vet Okla­ho­mas ri­ge­ste på olie og ban­ker - der har sik­ret sam­lin­gen.

Fa­mi­lie­fon­den har be­talt op mod 20 mio. dol­lar ( 136 mio. kr.) for at få do­ku­men­ter­ne til Tulsa. Her skal de gø­res til­gæn­ge­li­ge for stu­de­ren­de og de man­ge turi­ster, der ven­tes at bli­ve lok­ket til by­en.

Iføl­ge New York Ti­mes vi­ser sam­lin­gen dyb­den i den nu 74- åri­ge Dylans ar­bej­de. Her fin­des ma­skin­skrev­ne sang­tek­ster og tek­ster skre­vet med mi­ni­a­tu­reskrift i no­tes­bø­ger og på ho­tel­lers brev­pa­pir li­ge fra hans de­but i New York i 1960er­ne og frem til i dag.

Den el­lers me­get pri­va­te kunst­ner ud­tryk­ker i en er­klæ­ring stor glæ­de over, at ar­ki­vet skal de­le plads med san­ge­ren Woo­dy Gut­hri­es sam­ling i Tulsa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.